...

Het KB voert twee nieuwe nomenclatuurnummers in: Het remgeld bedraagt 12 euro - drie euro voor mensen die van de voorkeursregeling gebruik kunnen maken.De twee oude nomenclatuurnummers 102815 en 102830 verdwijnen op het moment dat het KB van kracht wordt.Het preanesthesieconsult staat al heel lang in de steigers. Het uitgebreide consult geeft de anesthesist de mogelijkheid een operatie beter voor te bereiden, de gebruikte techniek zorgvuldiger te kiezen en op voorhand met de patiënt een aantal maatregelen te treffen Omdat dit laatste mogelijk zou zijn, bepaalde de tekst van de nomenclatuur dat dit consult ruim een week vóór de ingreep moest plaatsvinden. Maar op het laatste moment kwamen de anesthesisten tegen die beperking nog in de weer, omdat het bij een dagopname niet altijd mogelijk is een consult zoveel dagen tevoren nog te plannen.Het KB wordt nu ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.