...

De patiënt heeft recht op continuïteit van zorg, stelt huisarts Jean-Pierre Matthijs vast - de plichtenleer van de arts wijst bijvoorbeeld op de noodzaak van een wachtdienst, van een goede opvolging.Dr. Matthijs plaatst dit probleem in een bredere context: de maatschappij, het beroep, de medische praktijk, de relatie tussen arts en patiënt is verandert - de patiëntenpopulatie is ouder, kampt vaker met langdurige problemen en is veelal mondiger.De continuïteit van zorg verzekeren wordt steeds een lastiger opgave, stelt hij. Huisartsen zijn tegenwoordig met minder - en dat wordt er in de nabije toekomst niet beter op. Aan de andere kant krijgen ze er steeds meer taken en nogal wat administratie bij - zorg wordt ook in de eerste lijn vaker teamwerk.Parate eerste lijnHoe kan de kring er mee voor instaan dat de patiënt steeds kan terugvallen op huisartsgeneeskundige zorg? Volgens dr. Matthijs moet de kring proactiever optreden en moet er in de kring samenwerking zijn rond de praktijkorganisatie.De kring kan de praktijkpermanentie helpen structuren op de manier dat ze dat nu al doet bij de 'out of hours'-zorg - de wachtdienst. Ze kan knowhow voor praktijken verzamelen en die aan de leden aanbieden.De kring heeft volgens dr. Mattijs de taak het terrein te verkennen en mogelijk problemen - tekorten, het tijdelijk wegvallen van een arts, ... - in kaart brengen. Ze heeft een rol bij het coachen van praktijken, en kan daarvoor een beroep doen op het bestaande aanbod van Domus Medica - bijvoorbeeld de diensten die ECCHT (*) aanbiedt.ProfessionaliseringDr. Matthijs denkt ook aan nieuwe functies binnen de kringen. Om conflictsituaties tussen artsen te voorkomen of tijdig in te perken - of om klachten over de continue dienstverlening op te lossen - kan een kring een ombudsfunctie en een geschillencommissie in het leven roepen.Verder 'professionaliseren' luidt de opdracht, met andere woorden. "Dit kan een arts er niet meer in zijn vrije tijd bijnemen", merkt men vanuit het publiek op. We moeten middelen krijgen om hiervoor mensen ook degelijk te vergoeden.De ziekenfondsen krijgen ruim wat middelen - men kan daarvan een deel aan de huisartsenkringen geven, oppert er iemand.(*) Ervaringsgericht Coachen Huisartsen Trajecten en Teams