...

De overheid wil dat huisartsen antigeentests kunnen uitvoeren in hun praktijk (voor zover ze daartoe individueel bereid zijn). Sciensano heeft de indicaties daarvoor al opgesteld. Er zit een wettelijke regeling in de pipeline en eerstdaags wordt het ook mogelijk om het resultaat elektronisch te registreren bij Sciensano (voor contact tracing). Maar hoe je dat praktisch kunt organiseren, daar wil de overheid graag zelf meer duidelijkheid over hebben. Professor en huisarts Ann Van den Bruel presenteerde op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen afgelopen maandag een proefproject om dat uit te zoeken. Ze zoekt vijf huisartsenpraktijken in elk gewest die eraan willen deelnemen, plus twee praktijken in de Duitstalige Gemeenschap (gemengd solo, groep, multidisciplinair). En telkens ook drie test- of triagecentra per gewest (één in de Duitstalige gemeenschap). Elke praktijk krijgt 100 sneltests gratis, testcentra krijgen er 1.000. "Krijgen ze die niet op, dan is dat ook een belangrijk resultaat", licht Marc Moens (Bvas) toe. Voor de patiënt is de sneltest gratis, weet hij, de arts krijgt een vergoeding van 16,72 euro. "De CM wees erop dat in sommige huisartsenpraktijken al sneltests worden uitgevoerd, tegen erg uiteenlopende tarieven." Daar zal nu paal en perk aan worden gesteld, meent hij. Het is mogelijk ook gevaarlijk, signaleert dokter Reinier Hueting (Kartel/ASGB) van zijn kant. "De afgenomen stalen bevatten levend virus - dat wordt niet geïnactiveerd zoals bij een swab voor PCR. Daar moet dan ook zeer voorzichtig mee omgesprongen worden." Er is een discussie ontstaan over de toekenning van het extra GMD-honorarium voor ondersteuning van de huisarts tijdens de strijd tegen covid. Een extra honorarium van 20 euro op de GMD's uit 2019, zoals minister Vandenbroucke het voorstelde, laat immers de huisartsen die in 2020 gestart zijn in de kou staan. En dat wilt geen enkel artsensyndicaat. Maar hoe je dat dan oplost, daarover veschillen de meningen. BVAS stelt voor om te vertrekken van het aantal GMD's in 2020. "Je past het extra honorarium per GMD gewoon aan zodat het budget van 265 miljoen euro verdeeld raakt", zo stelt Marc Moens voor. Volgens hem zijn de ziekenfondsen dat idee niet ongenegen, omdat het honorarium voor het GMD in april 2019 licht gewijzigd werd - de sleutelletter zou dus twee keer moeten worden aangepast. Een aparte regeling voor de jonge huisartsen door hen een forfaitair bedrag te geven is niet alleen minder aantrekkelijk voor Bvas, maar is in de praktijk ook moeilijk, vindt Moens. Hueting voert aan dat het verlengen en openen van GMD's in 2020 grote vertraging heeft opgelopen. Er zijn tot anderhalf miljoen GMD's minder toegekend. Die achterstand zijn huisartsen nu pas aan het inlopen. De resultaten van de automatische verlenging worden pas in 2021 bekend. "Beginnende huisartsen hebben ook nog niet zoveel GMD's", voert hij verder aan. En de vraag is ook of de minister wel wil ingaan op het voorstel van Bvas om artsen meer dan 20 euro per GMD te betalen. Voor Kartel/ASGB blijft de uitbreiding van het oorspronkelijke voorstel met een forfaitaire regeling voor starters een betere oplossing. De knoop moet nog worden doorgehakt. Maar het ziet er in ieder geval niet naar uit dat de huisartsen nog voor 20 december het bedrag op hun rekening zullen zien staat. Dat zal de eerste helft van januari worden. Geven we nog mee dat 15 miljoen van het budget van 165 miljoen is opzij gezet voor de woonzorgcentra.Dialyseconventie Het Kartel-voorstel voor een hogere vergoeding voor een posttransplantatieconsult bij nefrologen - gefinancierd vanuit de index van high risk-dialyse - is afgevoerd. De conventie voor de dialysecentra zorgt voor heel wat andere hoofdbrekens, stelt dokter Moens. In 2020 zijn heel wat lowcare-patiënten door covid highcare geworden , vertelt hij. De niertransplantaties zijn eind maart stopgezet. Dat levert problemen op omdat de conventie bepaalt dat een conventiecentrum minstens 40% van de patiënten moet opvolgen met alternatieve vormen van dialyse (low-care), of moet begeleiden naar een niertransplantatie. Wanneer dat percentage niet gehaald wordt, moeten het centrum en de artsen inleveren op hun inkomsten. Maar dit jaar zou het wel pijnlijk zijn dit mankement op hen verhalen. En ook in 2021 zal het halen van dit minimumpercentagenog problemen opleveren, signaleert Moens. Het overschakelen van patiënten naar een alternatieve vorm van dialyse, en de voorbereidingen voor een transplantatie, vragen toch meer tijd. Er zal hiervoor een regeling moeten worden gevonden in het overleg tussen de ziekenhuizen en de ziekenfondsen, dat het advies moet uitbrengen over de conventie. Daarnaast stelde de Commissievoorzitter, Jo De Cock, voor om te vragen dat de actuele conventie voor de dialysecentra met één jaar verlengd wordt - vertelt hij nog. Kartel-voorzitter Reinier Hueting betreurt de verdeeldheid van de nefrologen in de werkgroep van de Technisch-Geneeskundige Raad, niet alle nefrologen waren het eens met het voorstel van Kartel. En dat Bvas vasthoudt aan de indexering van de highcare-dialyse. De nefrologen blijven vragende partij voor nieuwe nomenclatuurnummers voor de consultaties, met name voor- en na een niertransplantatie, stelt de Kartel-voorziter vast. Die nomenclatuurnummers kan men wel al creëren in de TGR. Maar de vraagt blijft nu wel hoe ze daarvoor ooit de financiering moeten vinden. "Het zal toch uit hun eigen budget moeten komen", vreest Hueting.Verdere punten: - Er komt een aanpassing van de drempels voor de minimumactiviteit van artsen - met het oog op de toekenning van het sociaal statuut, de accreditering,... - Het staat nu vast: in 2020 krijgen de artsensyndicaten dezelfde financiering als in 2019. Die wordt nog steeds berekend aan de hand van de resultaten van de voorlaatste medische verkiezingen.- Een eerste ontwerptekst voor een nieuw akkoord zal ten vroegste 7 december op tafel liggen.