...

Het Staatsblad van 16 mei maakte de wet van 21 april 2024 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, wat de uitsluitingsgronden in de niet-verplichte ziekteverzekering die verband houden met een poging tot zelfdoding betreft, bekend. Verboden bepalingenIn de wet betreffende de verzekeringen wordt een nieuw artikel 201/1 ingevoegd. Paragraaf 1 van dit artikel bepaalt dat de verzekeringsonderneming de prestaties die resulteren uit een poging tot zelfdoding door de verzekeringnemer niet mag uitsluiten in de ziektekostenverzekeringsovereenkomst. Paragraaf 2 verbiedt de verzekeringsonderneming om bij het sluiten van een ziektekostenverzekeringsovereenkomst een bijpremie aan te rekenen of de verzekering te weigeren omwille van een voorafgaandelijke poging tot zelfdoding door de verzekeringnemer. Een poging tot zelfdoding wordt als volgt gedefinieerd: 'een niet-habitueel gedrag zonder dodelijke afloop dat de persoon initieert en uitvoert met de verwachting van, of het risico om, te overlijden of lichamelijke schade te veroorzaken, met als doel gewenste veranderingen te bewerkstelligen'.MededelingsplichtParagraaf 3 bepaalt dat personen die een poging tot zelfdoding hebben ondernomen en die een ziektekostenverzekeringsovereenkomst willen aangaan, deze poging moeten meedelen aan hun verzekeraar. Het is de verzekeringsonderneming echter verboden om bij het verstrijken van een termijn van maximum 1 jaar na de poging tot zelfdoding, deze poging in acht te nemen bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand van de verzekeringnemer.De wetswijziging treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na de bekendmaking ervan in het Staatsblad. Zij is van toepassing op zowel bestaande ziektekostenverzekeringsovereenkomsten als op nieuwe ziektekostenverzekeringsovereenkomsten vanaf de datum van inwerkingtreding.