...

Tot die conclusies komt het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds op basis van haar eigen gegevens over 2015. Het staal betreft 4,6% van de bevolking, 518.110 verzekerden uit zeven ziekenfondsen (twee in Vlaanderen, vier in Wallonië en één in Brussel). Het is een beperkt staal maar de cijfers bevestigen wel de trend van de laatste jaren, stelt het VNZ in een persmededeling. Met name dat het gemiddelde verschil in ziektekosten tussen Vlamingen en Walen significant toeneemt. In 2015 bedroegen ze 136,07 euro -tegenover 113,46 euro in 2014. Per capita betekent dit een meeruitgave voor gezondheidszorg van 6,4% in Wallonië. Die meeruitgaven in het zuiden gaan gepaard met een lagere input aan sociale zekerheidsbijdragen. Deze cijfers hebben betrekking op 2014. Ze geven aan dat een Vlaamse titularis binnen de Neutrale landsbond jaarlijks 19.264,64 euro betaalt aan sociale zekerheidsbijdragen tegenover 15.060,58 voor een doorsnee Waal en 15.9994,03 euro voor een hoofdstedeling.GezondheidscultuurNaast een ander uitgavenpatroon stelt het VNZ ook een verschillende gezondheidscultuur vast in de twee landsdelen. In 2015 werd een VNZ-lid gemiddeld 3 dagen gehospitaliseerd. Dat is de Belgische doorsnee maar in Vlaanderen gaat het over 2,86 dagen, in Wallonië over 3,07 dagen en in Brussel over 3,27 dagen. De penetratiegraad van het Globaal Medisch Dossier ligt dan weer veel hoger in Vlaanderen (64,30% van de mensen heeft een GMD) dan in Wallonië (38,50%) en Brussel (32,83%). Bijna dubbel zoveel Franstaligen 'genieten' van het recht op verhoogde tegemoetkoming -Vlaanderen 11,63%, Wallonië 22,10% en Brussel 20,14%. "Men kan zich de vraag stellen", aldus de commentaar van het VNZ, "of er hier geen collectieve verantwoordelijkheid rust bij de Franstalige en Brusselse beleidsverantwoordelijken." 'Nog frappanter' vindt het ziekenfonds de evolutie van het aantal uitkeringsdagen. Vijf jaar geleden bedroeg het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië nog 3,8 dagen. "Intussen is dit per titularis opgelopen tot 5,7 dagen meer uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. De strengere controles in het kader van de werkloosheidsreglementering zal deze kloof wellicht nog doen toenemen. Ook dit is een reden om te pleiten voor meer responsabilisering en communautarisering van de volledige ziekte- en invaliditeitsverzekering", besluit het Vlaams & Neutraal ziekenfonds.