...

Hoeveel nieuwe artsen moeten er worden opgeleid - huisartsen en (andere) specialisten? Een precies antwoord op de vraag kan men niet geven, omdat men niet precies weet hoeveel artsen er klinisch actief zijn. Men zegt gemakshalve dat de overheid geen kadaster heeft van artsen (en andere gezondheidsberoepen). Maar dat is eigenlijk niet correct: dat kadaster is er wel.Geen activiteitsgraad Het kadaster van FOD Volksgezondheid is een database met alle artsen die gemachtigd zijn de geneeskunde te beoefenen. Dat kadaster bevat gegevens over de verblijfplaats, de leeftijd, het diploma, de erkenning, de visa,... van personen die een zorgberoep uitoefenen. Dat zijn een klein half miljoen Belgen. Wekelijks wordt aan het Rijksregister afgetoetst of de gegevens nog correct zijn.Jaarlijks worden aan de hand van dit kadaster statistieken afgevelerd over het aantal artsen en andere beoefenaars van zorgberoepen in ons land. Maar wat dit kadaster niet kan vertellen is wie van de kleine vijftig duizend erkende artsen die in ons land verblijven, ook werkelijk geneeskunde bedrijven en patiënten hebben. En dat is wat men moet weten voor de planning van het aantal artsen dat men precies nodig heeft en moet blijven opleiden.PlanKAD Al jaren sleutelt men aan een verrijkt kadaster dat ook de klinische activiteit van al deze mensen in kaart brengt, en de activiteitsgraad kan uitdrukken als 'voltijds equivalenten' (FTE). Dat verrijkt kadaster heeft intussen een naam - PlanKAD. Om het tot stand te brengen, moet men wel verschillende databanken aan elkaar koppelen (zie onder).De stand van zaken staat beschreven in het Jaarverslag 2013 van de Planningcommissie, dat pas online kwam. De Cel Planning moet aangeven welke gegevens die ze uit de verschillende databanken nodig heeft om een beeld te verkrijgen van de bestaande workforce. Aan de hand van een mathematisch model kan de Planningscommissie dan toekomstscenario's uittekenen. De Privacycommissie moet over de koppeling van de data weliswaar eerst haar advies uitbrengen.Om misverstanden te vermijden, PlanKAD is bedoeld voor de Planningscommissie en die is niet geïnteresseerd in individuele profielen van artsen. De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid samen met het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming moet de gegevens anoniem maken voor verwerking. Ze leveren aan de Planningcommissie dan statistieken af die het antwoord op een aantal vragen kunnen leveren - zoals: Hoeveel personen zijn juist actief binnen een bepaalde discipline? Hoe ziet de leeftijdspiramide van deze beroepscategorie eruit? Hoeveel prestaties verrichten deze personen, uitgedrukt als FTE? Hoe zijn deze personen gespreid tussen de verschillende subsectoren in de gezondheidszorg? Wat is de precieze verhouding tussen voltijds en deeltijds werk? Wat is de spreiding per arrondissement ­ volgens woonplaats én werkplek? Wat is de evolutie over de verschillende jaren?Uit de regeringsverklaring mag worden afgeleid dat de huidige regering van de verdere afwikkeling van dit dossier een prioriteit zal maken.