...

Pharma.be vraagt een jaarlijkse groei van het geneesmiddelenbudget met 5%. Dat percentage baseert het op de marktvoorspellingen, rekening houdende met een toenemende vraag - onder meer door de vergrijzing. Een lagere groei brengt de beschikbaarheid van medicijnen in gevaar, aldus de koepelvereniging.De voorbije tien jaar zijn de uitgaven voor geneesmiddelen minder gestegen dan de andere gezondheidsuitgaven - aldus pharma.be. In 2012 bedroeg het aandeel van geneesmiddelen in het geheel van de uitgaven 19% - in 2021 nog maar 17%.De regering wil verder maar liefst 250 miljoen euro te besparen op de geneesmiddelenuitgaven. Dat gaat dan niet alleen om geneesmiddelen waarvan het patent vervallen is. Besparingen treffen ook de nieuwe en innovatieve geneesmiddelen. Pharma.be is zelf vragende partij om de onderhandelingen aan te vatten over een nieuw geneesmiddelenpact - iets meer dan 20 jaar na de eerste Pax pharmaceutica, eertijds ook afgesloten met Frank Vandenbroucke als minister van Sociale Zaken.Verantwoord besparenVoor pharma.be zijn besparingen uit den boze als uit de technische ramingen van het Riziv blijkt dat de geneesmiddelenuitgaven niet meer dan 5% toenemen. Bij een sterkere stijging wil de farmaceutische industrie zeker haar verantwoordelijkheid nemen en overleggen.De clawbackregeling wil de geneesmiddelenindustrie behouden, op voorwaarde dat de begroting realistisch is ingeschat, en dat het huidige plafond van 4% van het geneesmiddelenbudget van toepassing blijft. De clawback moet van toepassing zijn voor originele, generieke én biosimilaire middelen. Pharma.be is voorstander van het stimuleren van het doelmatig gebruik van geneesmiddelen en van goedkoop voorschrijven. Maar besparingen mogen geen negatief effect hebben op de beschikbaarheid van middelen. Een 'vangnet' moet voorkomen dat de prijs in België beneden de laagste prijs in een selectie van vergelijkbare EU-landen kan zakken.Betere terugbetalingsproceduresBelgië doet er langer over dan al zijn buurlanden wat de terugbetaling van nieuwe geneesmiddelen betreft, en scoort nog slechter als het gaat om weesgeneesmiddelen. Ondanks de voortrekkersrol van ons land in de ontwikkeling en productie van innovatieve medicijnen, krijgen Belgische patiënten minder toegang tot die middelen dan patiënten uit vergelijkbare Europese landen.Pharma.be pleit dan ook voor een vereenvoudiging en modernisering van de terugbetalingsprocedures - en een behoud en zelfs uitbreiding van procedures die patiënten een versnelde toegang bieden tot innovatieve middelen. In de toekomst zal de relatieve therapeutische waarde van een middel op Europees niveau geëvalueerd worden. De Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) kan dan een dossier sneller behandelen door de Europese beoordeling mee te nemen.Pharma.be wil dat de CTG vertegenwoordigers van ziekte-specifieke patiëntenorganisaties bij de wetenschappelijke klinische evaluatie betrekt, en dat het bij de beoordeling rekening houdt met de meerwaarde van een product, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor de omgeving en voor het zorgsysteem en de maatschappij.RisicodelingRisicodelende contracten moeten zeker behouden worden, en er moet worden nagedacht over nieuwe, flexibele terugbetalingsmogelijkheden om de komst voor te bereiden van een nieuw paradigma van behandelingen, zoals bepaalde combinatietherapieën bij kanker of cel- en gentherapieën. Bedrijven moeten bijvoorbeeld aangemoedigd worden om meer gebruik te maken van outcome-based overeenkomsten, waarin de precieze voorwaarden worden vastgelegd die tijdelijke terugbetaling mogelijk maken. Een multidisciplinair platform kan hierbij advies geven over de outcomecriteria en de dataverzameling.Ondersteunend beleidPharma.be wenst verder dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) optreedt als een accelerator, door in te zetten op de digitale transformatie, en door het actief ondersteunen van het ontwikkelen van nieuwe vormen van therapie, zoals de Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).Het FAGG kan met de industrie werk maken van een wettelijke basis en begeleidende richtlijnen voor Patient Support Services - om er goed gefundeerde schema's van te maken die de behandeling op een correcte manier ondersteunen.Ten slotte wenst het FAGG een aanpassing van de wetgeving op de geneesmiddelenreclame zodat de industrie gebruik zou kunnen maken van sociale media, met het oog op een kwalitatief hoogstaande patiëntenzorg.