...

In de reeks 'e-health in het ziekenhuis' spreekt Artsenkrant met zorgprofessionals die dagelijks e-healthtoepassingen gebruiken. In deze aflevering belichten we de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens tussen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en az groeninge. Onze verpleegkundigen bieden dagelijks aan zo'n 15.000 patiënten thuisverpleging, begint Nico Vandenbroucke, directeur Informatica bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. "Ze hebben dus uitstekend zicht op hun noden, behoeften, verwachtingen, verpleegproblemen... Al die gegevens bundelen ze in een elektronisch verpleegdossier (EVD), dat ze tijdens hun bezoek aan de patiënt thuis via het EVD-toestel kunnen bijwerken. Wanneer een patiënt in het ziekenhuis belandt, moet die informatie snel en veilig ter beschikking kunnen worden gesteld van het verpleegkundig personeel ter plaatse. Alleen zo is een vlotte verderzetting van de zorg mogelijk." Die informatieoverdracht gebeurde tot voor kort door middel van transferdocumenten, die doorgaans via fax of e-mail in het ziekenhuis terechtkwamen. "Maar tussen de stroom van papieren en mails was het soms even zoeken naar de meest recente documenten van de patiënt in kwestie. Soms gebeurde het ook dat de gegevens niet volledig waren", zegt Tom Lecoutere (IT-manager zorggebonden toepassingen az groeninge). In de regio West-Vlaanderen bestaan reeds verscheidene lokale initiatieven van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Tom Lecoutere: "Die systemen zijn echter zeer verschillend en niet gestandaardiseerd."Daarop staken het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en az groeninge de koppen samen. Sinds half mei bezorgt de thuiszorgorganisatie de gegevens van patiënten die moeten worden opgenomen, automatisch en via beveiligde weg aan het ziekenhuis: namelijk via de eHealthBox van beide organisaties. "Het unieke van die elektronische informatieoverdracht is dat alle gegevens onmiddellijk geïntegreerd worden in KWS, het elektronisch patiëntendossier van az groeninge. Daarmee is het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen de eerste thuiszorgorganisatie in België met wie we op deze beveiligde manier werken", zegt Tom Lecoutere. "Maar vooraleer er nog maar sprake kan zijn van dergelijke informatie-uitwisseling, moeten er natuurlijk eerst goede afspraken gemaakt worden", komt Nico Vandenbroucke tussen. Hij verwijst met name naar het opnameformulier. "Uitgangspunt is dat beide partijen dezelfde 'taal' spreken en overeenkomen welke gegevens de opnameformulieren moeten bevatten." Tom Lecoutere beaamt: "az groeninge maakte hierover duidelijke afspraken met de huisartsen, de woonzorgcentra en de thuiszorgpartners in de regio, opdat bij een ziekenhuisopname steeds de belangrijkste informatie wordt doorgegeven." Die gegevens, die de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen verzamelden tijdens hun thuiszorgrelatie met de patiënt, kunnen cruciaal zijn wanneer de patiënt in het ziekenhuis opgenomen wordt. LudoMeersdom, verantwoordelijke zorgprogramma voor de geriatrische patiënt in az groeninge: "Vooral het inzien van de up-to-date medicatiegegevens is een voordeel: zo kunnen medicatiefouten tegengegaan worden. Met de informatie uit het opnameformulier kunnen we ook dubbele onderzoeken (bloed, suikergehalte, hemoglobine...) vermijden." Ook wat niet-medische gegevens betreft, bewijst het opnameformulier zijn nut. Ludo Meersdom: "Oudere patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden, durven wel eens te verwachten dat de zorg voor hen volledig wordt overgenomen. Terwijl hun Katz-score doet vermoeden dat ze min of meer voor zichzelf kunnen zorgen."Dat de gegevens nu op gestandaardiseerde wijze worden doorgestuurd, bespaart onze verpleegkundigen bovendien heel wat tijd zegt Virginie Huys (coördinator transmurale samenwerking az groeninge). "Ze moeten niet meer op zoek naar het opnameformulier, het komt telkens op dezelfde plek terecht waardoor ze snel toegang hebben tot de nodige gegevens en de zorg voor hun patiënten ook sneller kunnen opstarten." In acute situaties waarin de patiënt zelf geen informatie kan geven, kan dergelijke efficiënte elektronische uitwisseling zelfs van levensbelang zijn. Elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens, waarvan de samenwerking tussen het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en az groeninge een mooi voorbeeld is, neemt alsmaar toe. De meeste zorgverleners zijn het er dan ook over eens dat dergelijke informatieoverdracht de kwaliteit van zorgverlening en de patiëntveiligheid alleen maar ten goede komt. Maar uit studies blijkt ook dat er op sommige vlakken bedenkingen zijn, zoals: wat met de onvolledige en ontoereikende registratie van patiëntgegevens; onduidelijkheden over de aansprakelijkheid bij medische fouten ten gevolge van onvolledige of onjuiste informatie; en toegang door onbevoegde personen en problemen met de toegang in acute situaties? "Onze softwarepakketten zijn uitermate goed beveiligd, zodat de informatie-uitwisseling op een sterk beschermde manier gebeurt", verzekert Nico Vandenbroucke. "Via monitoring hebben we duidelijk zicht op wie precies welke informatie wanneer raadpleegt; opnieuw een bijkomende maatregel om de bescherming van de patiëntengegevens veilig te stellen.""De volgende stap is de elektronische overdracht van gegevens van az groeninge naar het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen", vertelt Tom Lecoutere. "De eerste tests zijn lopende, in samenwerking met het UZ Leuven, leverancier van ons elektronisch patiëntendossier KWS. In de toekomst hopen we ook met andere (thuis)zorgorganisaties via dergelijke beveiligde digitale weg te kunnen samenwerken. Denk aan Thuiszorg Bond Moyson, Solidariteit voor het Gezin, zelfstandige verpleegkundigen, woonzorgcentra... Dergelijke initiatieven openen mogelijkheden voor een optimalisatie van de transmurale informatie-uitwisseling tussen de diverse partners in de zorgketen."