...

De mate waarin de artsenopleiding thans aandacht besteedt aan palliatieve zorg en levenseindebegeleiding varieert erg tussen de verschillende faculteiten, stelde de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België vast bij de voorbereiding van het advies. Het inkorten van de opleiding tot zes jaar brengt mogelijk het beperkt aantal uren dat hieraan wordt besteedt nog in het gedrang.Bovendien wordt het onderwerp vooral in colleges behandeld waarbij studenten geen directe ervaring kunnen opdoen, bijvoorbeeld aan het bed van een stervende patiënt. Direct contact met de praktijk is niet verzekerd. En ook de expertise en ervaring van de docenten zelf is erg variabel.Belangrijke behoefteIn 2017 zullen meer dan 20.000 patiënten in België palliatieve zorg nodig hebben, stelt de KAGB. Voor een groot stuk is dat juist te danken aan de geneeskunde: mensen worden ouder en de focus verschuift van acute naar chronische zorg.Vele artsen komen in aanraking met patiënten die een progressieve levensbeperkende aandoening hebben. Ze moeten uiteraard weten wanneer ze moeten overschakelen op een palliatieve aanpak die vooral de nadruk legt op het behouden van de levenskwaliteit.EindtermenVolgens de KAGB moeten de basisprincipes van de palliatieve zorg dan ook in de basisopleiding worden bijgebracht, als kernvaardigheid voor iedere arts. Het a dvies formuleert een aantal eindtermen voor kennis, vaardigheden en attitudes. Pijn- en sympoombestrijding , communicatievaardigheden, het veranderen van behandelingsdoelen, het uitleggen van omgaan met DNR-verklaringen, vroegtijdige zorgplanning, professioneel gedrag en het kennen van de eigen limieten, en interdisciplinaire samenwerking zijn voor de KAGB eindtermen voor de master .De inhoud van de training wordt gespreid over de zes jaar, kliniek en bedside exposure zullen vooral in de laatste drie masterjaren een plaats krijgen.ExpertisePalliatieve zorg moet ook na de bassiopleiding aan bod komen, in de master-na-master- of de postgraduaatopleiding. Ze is dan pathologiespecifiek en verschilt voor huisartsen en andere specialisten als pneumologen, radiotherapeuten, cardiologen, spoedartsen, gynaecologen, pediaters,...De KAGB pleit in dat verband ook voor het ontwikkelen van pathologiespecifieke richtlijnen over het stopzetten of het afzien van een behandeling.Ten slotte pleit het KAGB ook voor gespecialiseerde palliatieve zorgdiensten in de verschillende settings, en voor het vormen van experts met een uiteenlopende achtergrond als specialist. Patiënten en hun familie moeten zo ook beter kunnen rekenen op de onmiddellijke aanwezigheid van expertise. Gespecialiseerd e diensten moeten verder ook instaan voor de opleiding en voor specifiek onderzoek. Er moeten leerstoelen, onderzoeksprogramma's en doctoraatprogramma's palliatieve zorg komen, aldus nog de KAGB - die tevens zullen leiden tot meer wetenschappelijke activiteit.