...

De verschillende artsensyndicaten, samen met Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen, schreven een brief naar de minister om hun ongenoegen te uiten over het verloop van het overleg. Volgens deze organisaties werd eigenlijk niet naar de huisartsen geluisterd.Zo kwam het over als een uitgemaakte zaak dat de huisartsenwachtpost op dezelfde ziekenhuiscampus als de spoed zou worden gevestigd. De huisartsen vreesden dat de kringen hun autonomie zouden verliezen over de manier waarop zij de zorgcontinuïteit wensen te verzekeren.In de brief aan de minister werd ook aangeklaagd dat de overheid zelf vraagtekens zou zetten bij de uitbouw van het 1733-netwerk, met een uniforme triage voor oproepen naar de 1733 en de 112. De overheid zou steeds aanvoeren dat het personeel, de lokalen en de systemen daarvoor ontbreken.Het kabinet van de minister legde de brief niet naast zich neer maar begon meteen met bilaterale gesprekken met de verschillende partijen, zo vertelt dr. Stefan Teughels van Wachtposten Vlaanderen ons. Ondertussen zouden de obstakels voor het verdere overleg weer geruimd zijn.Volgens het lopende akkoord artsen-ziekenfonden moet dit nog voor eind van deze maand uitmonden in een standaardmodel voor de financiering van huisartsenwachtposten, en in een sjabloon voor samenwerkingsovereenkomsten tussen huisartsenwachtposten en de spoed.Lees meer in de volgende Artsenkrant.