...

Heel wat van uw collega's beslisten om tijdens de coronacrisis alleen nog tussen te komen voor dringend noodzakelijke zorg en dit onder meer uit voorzorg. Zij sloten dan ook hun praktijk voor niet-dringende medische activiteiten. Kunt u in dat geval ook aanspraak maken op een zogenaamd overbruggingsrecht? En welke spelregels moet u vooral rekening houden? Het overbruggingsrecht is een maatregel van de overheid die tot doel heeft een vervangingsuitkering te voorzien voor zelfstandigen die te lijden hebben onder de coronacrisis en die daardoor hun zaak moeten sluiten of hun zelfstandige activiteit tijdelijk moeten stopzetten. Hiervoor komen alle soorten zelfstandigen in aanmerking. Het kan daarbij zowel bijvoorbeeld gaan om zelfstandigen in de bouwsector, in de horeca, zelfstandigen in de dienstensector als vrije beroepers. Ook u als arts kunt er dus voor in aanmerking komen. Om aanspraak te kunnen maken op zo'n uitkering mag u uw activiteit als arts zowel in het kader van een 'eenmanszaak', dan wel binnen een vennootschap uitoefenen (waarbinnen u bijvoorbeeld bestuurder of werkend vennoot bent). Ook als u gepensioneerd bent doch nog actief bent als arts kunt u in aanmerking komen om een dergelijke uitkering te krijgen. Alleen zal die dan lager zijn qua bedrag. Een zelfstandige heeft recht op een overbruggingsuitkering als hij actief is in een sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting. Ook zelfstandigen die door het coronavirus hun activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen binnen een bepaalde maand onderbreken (bijvoorbeeld omdat ze weinig klanten hebben of uit voorzorg) kunnen er aanspraak op maken. Als arts kunt u in deze laatste situatie zitten. Het is wel vereist dat u tijdens de betreffende zeven dagen alle niet-dringende medische behandelingen stopzet. Dringende medische interventies blijven integendeel wel toegelaten in die periode. Hebt u in de betreffende week telefonische consults aangerekend (nieuwe covid-nomenclatuurnummers) dan kunt u echter geen aanspraak maken op het overbruggingsrecht. Die vallen nu eenmaal niet onder de noemer 'dringende medische interventies'.Het overbruggingsrecht kan (voorlopig) aangevraagd worden voor de maanden maart, april, mei en juni 2020. Om op de vergoeding voor een bepaalde maand aanspraak te kunnen maken moet u in de betreffende maand uw activiteiten minstens zeven opeenvolgende dagen onderbreken. Onderbrak u uw activiteit alleen in de maand april gedurende een week, dan kunt u enkel voor april aanspraak maken op een overbruggingsrecht. Onderbreekt u uw activiteit zowel in maart, april, mei als juni gedurende telkens minstens een week, dan kunt u voor elk van deze vier maanden aanspraak maken op een overbruggingsrecht. Het volstaat overigens om in een bepaalde maand uw activiteit zeven opeenvolgende dagen te onderbreken om het ganse overbruggingsrecht voor de betreffende maand te kunnen krijgen. Concreet bedraagt dit 1.291,69 euro per maand (en 1.614,10 euro bij gezinslast). Een bijzondere regeling geldt voor actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen boven 6.996 euro per jaar. Meer bepaald kunnen zij maar aanspraak maken op een bedrag van 645 euro per maand (807 euro/maand met gezinslast). Dat bedrag kan echter niet onbeperkt gecumuleerd worden met uw pensioen. Meer bepaald is de cumul van het brutopensioenbedrag en overbruggingsrecht geplafonneerd tot maximum 1.614,10 euro. In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht verminderd worden ten belope van deze overschrijding. U kunt het overbruggingsrecht aanvragen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Hiertoe vult u een formulier in dat u terugvindt op de website (1). Dit document dient u verder aan te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar uw sociaal verzekeringsfonds. De contactgegevens van uw fonds vindt u terug op hun briefwisseling. U kunt het document ook via e-mail verzenden. Het is aangewezen om in het onderwerp van uw e-mail te vermelden 'aanvraag overbruggingsrecht omwille van corona' samen met uw rijksregisternummer. Bij sommige sociale verzekeringsfondsen kunt u de aanvraag ook online indienen.De toekenning wordt beoordeeld aan de hand van een verklaring op eer. Een controle achteraf is altijd mogelijk. Onterecht genoten uitkeringen zullen moeten worden terugbetaald. Zo riskeert u de uitkering dan ook te moeten terugbetalen als u bijvoorbeeld tijdens een periode van onderbreking van uw activiteit toch niet-dringende medische behandelingen (of telefonische consults) uitvoerde.