...

Tot 2018 moesten artsen dit soort van teksten - contracten, statuten,... - voorleggen aan de Provinciale Raden van de Orde, en ervoor zorgen dat die over de meest actuele versie beschikten. Maar met artikel 12 van de nieuwe Code vervalt deze verplichting.MultidisciplinairOude adviezen en richtlijnen over verplichtingen die niet meer in de Code van medische deontologische uit 2018 voorkomen, zijn niet meer van toepassing - onderstreept de Orde.Bepalingen in bestaande teksten die nog verwijzen naar de verplichting om ze voor te leggen aan de Provinciale Raad, worden beter geschrapt - luidt het in de 'FAQ' die met de laatste adviezen werd meegestuurd.Een andere belangrijke verandering met de nieuwe Code is bovendien dat artsen een professionele vennootschap kunen vormen waarvan ook niet-artsen deel uitmaken. Dat maakt multidisciplinaire vennootschappen met andere gezondheidswerkers mogelijk.De vroegere contractencommissie zijn ondertussen afgeschaft. En de Orde stelt dat ze niet bevoegd is om haar leden juridisch advies te geven. Ze beschikt over geen modeldocumenten voor overeenkomsten, statuten, huishoudelijke reglementen,...Eigen verantwoordelijkheidMaar dat betekent niet dat er afgedongen kan worden op de deontologische verplichtingen van de artsen - het betekent vooral dat ze er zelf moeten over waken dat verbintenissen die ze aangaan die verplichtingen niet in gedrang brengen.Aan de arts om ervoor te zorgen dat de organisatie van zijn praktijk, de juridische structuur waarbinnen hij werkt en de samenwerkingsovereenkomsten die hij afsluit, hem in staat stellen de fundamentele principes van zijn beroep toe te passen: - professionele onafhankelijkheid,- therapeutische vrijheid, - vrije artsenkeuze door de patiënt , - kwaliteit van de zorg, - continuïteit van de zorg, - eerbiediging van het beroepsgeheim,- verbod op collusie of dichotomie. De arts stelt daarbij de belangen van de patiënt en de gemeenschap boven zijn eigen financiële belangen. Professionele samenwerking mag geen afbreuk doen aan de rechten van de patiënt.De arts vergewist zich ervan dat inzage, verwerking en bewaring van de medische dossiers in alle omstandigheden in overeenstemming blijven met de wettelijke en deontologische vereisten.De arts mag nooit de schijn van wekken dat zijn zorg een ander doel dan de gezondheid van de patiënt. Hij verstrekt alleen zorg in samenwerking met personen die de vereiste beroepskwalificaties bezitten.De FAQ gaat nog verder in op een aantal principes die steeds de autonomie en de zorgvuldigheid van zijn handelen moeten vrijwaren.De arts moet niet alleen beslagen zijn in de deontologische regels, hij moet ook op de hoogte blijven van de voor hem relevante evoluties in het vennootschapsrecht en het economisch recht.Bekijk hier de volledige FAQ contracten en statuten. De oorspronkelijke toelichting bij artikel 12 van de nieuwe Code bevat koppelingen naar wetteksten en richtinggevende documenten.