...

Op Het internetplatform www.verbeterjezorg.be kunnen patiënten hun positieve en negatieve ervaringen kwijt over artsen. Sommigen bestempelden die site als een 'moderne schandpaal'. De Orde keurt het initiatief nadrukkelijk af.Waarom? In de eerste plaats gaat het om niet-controleerbare en dus niet-beoordeelbare informatie. Die kan de betrokken arts en zijn patiënten nochtans schaden. Meer nog: de vertrouwensrelatie arts-patiënt kan in het gedrang komen.Het mag duidelijk zijn dat de Orde vooral bevreesd is voor manipulatie van de site. Nergens bestaat de zekerheid dat wel degelijk patiënten de gegevens invullen, derden kunnen dat net zo goed.LasterlijkEn zelfs als de patiënt zelf de informatie doorgaf, dan waarborgt zoiets niet dat de gegevens correct zijn of te goeder trouw. "In bepaalde gevallen kan dit initiatief zelfs een concurrentieel oogmerk hebben, wat geen objectiviteit garandeert", meent de Orde. Mogelijk is de informatie zowaar lasterlijk en eerrovend, met reputatieschade voor de arts als gevolg. Ook een nadelige invloed op de patiënt is op die manier niet uit te sluiten.Dat artsen zich eerst op de site laten registreren, is evenmin toegelaten: zoiets is in strijd met hun deontologie (artikelen 12 tot 17 van hoofdstuk III in de Code, over publiciteit).Beoordelen kanPrincipieel heeft de Nationale Raad overigens geen bezwaar tegen de beoordeling van artsen. Dat staaft ze zelf door tuchtrechtelijk op te treden tegen niet-correct handelende artsen.Patiënten hebben volgens de Raad ook voldoende kansen om hun rechten, vastgelegd in de patiëntenrechtenwet, te laten gelden. Ze kunnen een klacht indienen bij de bevoegde ombudsdienst.