...

De schaalvergroting en de herverdeling van de zorgopdrachten binnen de netwerken vragen een belangrijke aanpassing van iedereen, onderstreept te Orde. Van de artsen, van de ziekenhuisbesturen én van de patiënt. De arts moet blijven waken over het naleven van de deontologische principes binnen de nieuwe, complexere structuur.Belangen patiëntVoor de patiënt dreigt het allemaal ook ingewikkelder te worden: een duidelijke communicatie naar de patiënt is de grote opgave. De spreiding van de dienstverlening mag niet gepaard gaan met een kwaliteitsverlies.De toegankelijkheid van de zorg en de vrije keuze van de patiënt moeten gewaarborgd blijven. De echte basiszorg moet lokaal beschikbaar zijn. De organisatie binnen het netwerk mag de keuze van de patiënt niet inperken - ook niet wanneer hij voor bepaalde zorg een beroep wil doen op een arts buiten het netwerk.Duidelijke afspraken tussen de artsen - die binnen het netwerk het best een samenwerkingsverband aangaan - moeten de kwaliteit en de continuïteit van de zorg verzekeren. Bij intensere gegevensuitwisseling moet het recht op privacy - en de regels van de AVG - gerespecteerd blijven.Interne verhoudingenBinnen de netwerken worden de verhoudingen tussen artsen onderling en tussen artsen en het beheer ook ingewikkelder. Onenigheid tussen collega's kan complexere dimensies krijgen. Artsen zullen een extra inspanning moeten doen om de relaties goed te houden, door overleg. Ze moeten daarbij respect betonen voor de deskundigheid van andere artsen en beroepsbeoefenaars. De netwerkhoofdarts en de voorzitter van de medische raad van het netwerk hebben een sleutelrol. Om de dialoog tussen artsen en het bestuur te bevorderen zijn de co-governancestructuren een belangrijk middel, vindt de Orde.Een essentieel oogmerk van de ziekenhuisnetwerken is ook om meer transmurale zorg uit te bouwen. De orde beveelt aan een vaste overlegstructuur te creëen tussen het netwerk en de verschillende huisartsenkringen.Binnen de structuren van de netwerken moeten lokale, gespecialiseerde en universitaire ziekenhuizen tot een nauwe samenwerking komen. Maar de arts bekommert zich volgens de Orde in de eerste plaats om de kwaliteit van de zorg, "in het belang van de patiënt en de maatschappij".