...

De nationale raad van de Orde der Artsen stelt vast dat er binnen de context van het onderwijs nog steeds verwarring is bij sommige artsen over de toepassing van het dixit-attest. Ze verwijst daarbij in eerste instantie naar artikel 26 van de Code van medische deontologie. Dat ligt de deontologische regels in verband met het opstellen van medische attesten toe. Alleszins is het duidelijk dat een arts nooit een getuigschrift voor schoolverzuim mag opstellen om niet-medische redenen zoals een familievakantie, transportproblemen enz. Het kan uitzonderlijk wel als het gaat over gezondheidsredenen die niet of niet meer objectief kunnen vastgesteld worden. Het dixit-attest vermeldt dan uitdrukkelijk dat het attest uitsluitend gebaseerd is op de verklaringen van de betrokkene en niet op de eigen medische vaststellingen van de arts.Daartoe keurde de Orde in overleg met het departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap een model goed dat u via deze link kan downloaden.