...

Zoals bekend hebben heel wat Vlaamse ziekenhuizen zich ingeschreven in de logica van Vip2, het project dat beoogt de zorgkwaliteit op te krikken via ziekenhuisaccreditering. Om die accreditering volgens de regels van de kunst te laten verlopen doen ziekenhuizen beroep op twee buitenlandse organisaties, het Amerikaanse Joint Commission International (JCI) en het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Eerder toonde het Vlaams Artsensyndicaat, en met name dan vooral de afdeling Oost- en West-Vlaanderen zich onder leiding van dokter Yves Louis al erg kritisch. Al in 2013 klaagde dokter Louis de JCI-normen en evaluatiemethodes aan. Het VAS, Oost- en West-Vlaanderen stuurde hierover ook een brief naar minister Vandeurzen. Een antwoord kwam daarop echter niet.Duidelijke regels nodigNu toont ook de Orde der geneesheren zich kritisch. Begin september schreef het bureau van de nationale raad van de Orde een brief over de ziekenhuisaccreditering naar minister Vandeurzen. De Orde benadrukt daarin dat ze accreditering en erkenning belangrijk vindt voor de kwaliteit van de zorg. Tegelijk wijst ze erop dat de gebruikte methodes om de kwaliteit van procedures en toegediende zorg te evalueren voor problemen kunnen zorgen. In het bijzonder verwijst de Orde der Geneesheren dan naar "de bestaande wetgevingen met betrekking tot de ziekenhuizen en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het beroepsgeheim." Meer bepaald vraagt de Orde aan minister Vandeurzen of "voorzien is in een wettelijke omkadering van deze accreditatieprocedures." Voor het bureau moeten de opdracht van de personen die evalueren, de voorwaarden om toegang te krijgen tot het medisch dossier enzoverder "worden vastgelegd in duidelijke regels die afdwingbaar zijn voor alle partijen."