...

De Orde bezorgde minister De Block voor de zomer 2015 een conceptnota met de krachtlijnen voor de hervorming. De minister vroeg om een aantal punten concreter uit te werken. Op de website publiceerde de Orde nu een antwoord aan de minister met verduidelijkingen bij een viertal aandachtspunten.Interdisciplinariteit De Orde is geen voorstander van de oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie - dat idee werd al in verschillende voorstellen naar voren geschoven als een alternatief voor de bestaande Orde van artsen en die van apothekers. De tekst verwijst naar het voorstel van Maya Detiège van vorig jaar.Maar de Orde erkent het belang van het multidisciplinaire en interdisciplinaire overleg. Het doet een tegenvoorstel om een interdisciplinaire deontologisch adviesorgaan op te richten. Het bouwt daarbij voort op ideeën die leven om het KB78 te hervormen. De nieuwe versie daarvan zou een Federale Raad voor Gezondheidszorgberoepen in leven roepen.De Orde ziet wel graten om, binnen deze raad, een 'transversale kamer' op te richten voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen. Dat zou een adviesorgaan zijn dat een keer per trimester samenkomt met een vaste agenda. Beroepsoverschrijdende thema's als interdiscplinaire samenwerking, beroepsgeheim, collusie, patiëntenrechten, e-gezondheid en overconsumptie krijgen daarin een plaats.De Kamer bevat vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen, bij voorkeur van een deontologisch orgaan. Aparte organen voor de verschillende beroepsgroepen hebben genoeg bestaansredenen om ze desnoods nog op te richten als ze niet bestaan, vindt de Orde. Artsen hebben een centrale rol in de gezondheidszorg. Dat stelt specifieke deontologische eisen.Transparantie De Orde wil evolueren naar een 'positieve deontologie', met meer nadruk op preventie en een begeleidende rol. De provinciale raden krijgen vooral administratieve, educatieve en informatieve rollen. Er komt in de twee landgedeelten telkens één tuctraad van eerste aanleg en een raad van beroep. Dat verzekert een meer uniforme tuchtrechtspraak.De zittingen worden openbaar - de tuchtbeslissingen worden in geanonimiseerd vorm gepubliceerd. De provinciale raden onderzoeken de ontvankelijkheid van klachten en beslissen of ze die al dan niet doorverwijzen naar de tuchtraad - waarbij ze eerst door bemiddelen tot een schikking kunnen proberen te komen.De Nationale Raad is het normatief orgaan, en int bij alle artsen een gelijke bijdrag.Patiënten De Orde vindt een vaste patiëntenvertegenwoordiging in de Nationale Raad niet opportuun. Maar patiëntenorganisaties kunnen wel uitgenodigd worden om deel te nemen aan het overleg, ze kunnen daar ook altijd om verzoeken. De Orde wil openstaan voor vragen en kritiek. Ze kijkt uit naar voorstellen vanuit zogenaamde burgerlabo's.Doordat een Federale Raad voor Gezondheidszorgberoepen perfect aansluit op de Federale Commissie voor de Rechten van de Patient en de Federale Ombudsdienst, kan men op dit niveau ook patiëntenparticipatie verzekeren. Patiëntenbelangen hebben immers ook hun weerslag op alle gezondheidswerkers.Klagers krijgen een plaats in de tuchtprocedure, zodat ze kunnen tussenkomen en informatie krijgen over het verloop. De Orde verwijst naar de nieuwe elementen in de tuchtprocedure die conceptnota al beschreef.Kwaliteitszorg Kwaliteitsvolle zorg is een deontologische plicht en EBM is de maatstaf. Artsen wier praktijk een gevaar vormen, moet de Orde kunnen stoppen. De provinciale raden moeten daartoe de nodige administratieve maatregelen kunnen nemen - het gaat hier niet om disciplinaire maatregelen. Maar zoals de Provinciale Geneeskundige Commissies maatregelen kunnen nemen inzake het visum, zo moeten Provinciale Raden de inschrijving van artsen op hold kunnen zetten.Tussen de provinciale raad en de PGC moet nauwere funtionele banden bestaand. Maar de samenwerking mag de onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet in gevaar brengen. Het gaat om signaleren van problemen en het uitwisselen van objectieve informatie.De volledige tekst van de beraadslaging op 19 maart 2016 vindt u op www.ordomedic.be.