...

De wet van 30 juli 2018 is de opvolger van de privacywet van 8 december 1992: ze heft de wet uit 1992 op. Bepalingen in wetteksten die naar deze 'oude' privacywet verwijzen, verwijzen voortaan naar de nieuwe van 30 juli.De 'uitzonderingen'De Europese AVG heeft in België kracht van wet: ze legt de nieuwe regels vast voor de bescherming van de privacy van personen. De 'nieuwe' privacywet behandelt eigenlijk de uitzonderingen: de lacunes in de AVG, de bescherming van persoonsgegevens in het kader van politietaken en de veiligheidsdiensten van de overheid. Ze legt de verantwoordelijkheden vast voor de bescherming van persoonsgegevens bij Defensie en bij het gerecht.België heeft voor politie, justitie en voor de veiligheidsdiensten drie Data Protection Authorities: het Comité I, het Comité P en het Controleorgaan Politionele Informatie (COC). De Gegevensbeschermingsautoriteit, de opvolger van de Privacycommissie die door de wet van 3 december 2017 werd opgericht, is bevoegd over 'de rest'.Sectorale comitésDe wet van 5 september richt het Informatieveiligheidscomité op. Dat comité is de opvolger van de vroegere 'sectorale comités', die onder de Privacycommissie ressorteerden. Het Informatieveiligheidscomité omvat twee Kamers. De Kamer sociale zekerheid en gezondheid neemt de taken over van het vroegere Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Deze Kamer is bevoegd over de toepassing van de privacywetgeving bij de Kruispuntbank en bij het eHealth-platform: ze moet vooraf beraadslagen over en het licht op groen zetten voor bepaalde gegevensuitwisselingen.De andere Kamer van het Informatieveiligheidscomité is bevoegd voor de diensten van de Federale Overheid. De Kamer sociale zekerheid en gezondheid telt acht leden. Twee ervan moeten artsen zijn, gespecialiseerd in het beheer van de gezondheidsgegevens van personen.Nieuw is vooral dat het Informatieveiligheidscomité volledig onafhankelijk werkt van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan wel volgens een vastgelegde procedure het Informatieveiligheidscomité verzoeken haar uitgebracht advies opnieuw te bekijken.