...

Om dat verband vast te stellen, bestudeerden de wetenschappers de medische dossiers van 3.813 Amerikanen afkomstig uit twee grote cohorten, de eerste met mensen van 65 jaar en ouder en de tweede met mensen van 45 tot 64 jaar. In het totaal werden 1.271 mensen in het ziekenhuis opgenomen voor een pneumonie. Hun gegevens over een periode van tien jaar werden vergeleken met die van 2.542 controlepersonen van dezelfde leeftijd die geen pneumonie hadden gehad. Uit de resultaten blijkt dat pneumonie in beide leeftijdsgroepen gepaard ging met een hoger risico op cardiovasculaire aandoeningen, en dat risico was vooral het eerste jaar hoog. Bij personen tussen 45 en 64 jaar was het risico op een cardiovasculaire aandoening het grootst tijdens de eerste twee jaar na de opname, maar daarna niet meer. Tijdens de eerste 90 dagen na de pneumonie is het risico 2,4 keer zo hoog. Bij mensen van 65 jaar en ouder verviervoudigt dat risico tijdens de eerste 30 dagen en tien jaar na de pneumonie is het nog altijd dubbel zo hoog. Voor een vrouw van 72 jaar die al twee cardiovasculaire risicofactoren heeft, zoals hypertensie en roken, stijgt het risico van 31 tot 90% als ze wordt opgenomen voor een pneumonie. Deze resultaten tonen aan hoe belangrijk het is om een pneumonie tot elke prijs te vermijden.