...

Artikel 6 van het decreet van 26 april 2024 vervangt artikel 168/4 § 1 van de codex Vlaams onderwijs als volgt.StudieomvangDe opleiding Basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs heeft een studieomvang van 180 studiepunten, waarbij een studiepunt een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid is die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Die studiepunten drukken de studiebelasting voor de cursist uit, zowel binnen en buiten de school, als binnen en buiten de lesuren.De opleiding Basisverpleegkunde leidt tot de titel van basisverpleegkundige, vermeld in de WUG. De opleiding start op de eerste lesdag van september of op de eerste lesdag van februari. De klassenraad beslist over de toelating van een cursist na de startdatum.Opleidingsprogramma en -onderdelenHet bestuur van de hogeschool en het bestuur van de secundaire school in kwestie van het samenwerkingsverband bepalen voor de opleiding Basisverpleegkunde gezamenlijk het opleidingsprogramma, dat bestaat uit een samenhangend geheel van opleidingsonderdelen, rekening houdend met de volgende voorwaarden:1° de standaard duurtijd van de opleiding is drie jaar, verdeeld over zes semesters;2° de opleiding omvat ten minste 3.800 uren theoretisch en klinisch onderwijs, die als volgt worden verdeeld: a) minimaal 1.900 uur klinisch onderwijs. Daarvan kan maximaal 20 procent uit simulatieonderwijs bestaan, meer bepaald onderwijs in basisverpleegkundige handelingen in niet-levensechte situaties; b) minimaal 1.900 uur theoretisch onderwijs. Daarvan kan maximaal 60 procent worden georganiseerd als interactief afstandsonderwijs.3° de studieomvang van elk opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt in gehele studiepunten, met een minimum van 3 studiepunten;4° de opleiding omvat stages in ten minste de volgende domeinen: heelkunde; geneeskunde; ouderenzorg; geestelijke gezondheidszorg; eerstelijnszorg in een ziekenhuis of een andere al dan niet residentiële setting;5° het opleidingsprogramma is gebaseerd op de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten van het graduaat in de basisverpleegkunde, omschreven in en ontwikkeld volgens de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, en in voorkomend geval de schooleigen opleidingsspecifieke leerresultaten;6° de opleiding voldoet aan : a) de bepalingen die de toegang reguleren tot de titel van basisverpleegkundige, vermeld in de WUG; b) het KB van 20 september 2023 bepalende de lijst van de verpleegkundige technische verstrekkingen betreffende de basisverpleegkundige, alsmede hun uitoefeningsvoorwaarden; c) wat de eerste 60 studiepunten betreft, het KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen.