...

Het Vlaamse Parlement keurde eind april zo goed als unaniem het decreet over de organisatie van de eerstelijnszorg goed. Daarmee wordt een wettelijke basis gelegd voor de aanpak van complexe eerstelijnszorg (ondersteuning van een patiënt door zorgteams met een ondersteuningsplan, casemanagement), de werking van zorgraden binnen de eerstelijnszones, de regionale zorgzones, de partnerorganisaties binnen de eerstelijnszorg, ...Er is verder een Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) over de zorgraden in de maak, maar dat zal pas na de komende verkiezingen definitief worden goedgekeurd. Het werk rond de concrete oprichting van de zestig zorgraden zou eind van dit jaar moeten zijn afgerond.Samenhangende organisatiesEind maart keurde de Vlaamse regering ook al de afbakening van de 14 regionale zorgzones goed. Die omvatten minstens twee eerstelijnszones en de zorgraden van die laatste worden lid van het 'regionale zorgplatform' binnen elk van die 14 zones. Dat platform omvat verder het palliatieve netwerk van de regio, het ggz-netwerk, het expertisecentrum dementie en het Logo. De regionale zorgplatforms stemmen de eerstelijnszorg en de gespecialiseerde zorg in ziekenhuizen op elkaar af.Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) wordt de partnerorganisatie van de zorgraden en de ELZ. VIVEL is al operationeel en deze namiddag (7/5) werd bekend dat de erkenning rond is. Dokter Caroline Verlinde wordt op 1 september a.s. de directeur van dit nieuwe instituut.SEL's en sociale kaartDe Vlaamse regering paste ook al de wetgeving aan over de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnszorg. De GDT's (Geïntegreerde Diensten Thuiszorg) die met de laatste staatshervorming van de federale overheid naar de Gemeenschappen werden overgeheveld gaan nu helemaal op in de SEL's. Het bedrag dat de SEL's van de Vlaamse overheid ontvangen stijgt bijgevolg van 0,2133 euro naar 0,4358 euro per inwoner van hun werkingsgebied. De SEL'szouden ophouden te bestaan op 30 juni 2020, waarna hun opdrachten en hun middelen worden overgeheveld naar de zorgraden.Het Vlaamse Parlement keurde pas ook een decreet goed over de 'sociale kaart' - de publieke databank met informatie over de zorgactoren en diensten in een bepaalde streek. Dat is ook één van de projecten binnen de hervorming van de eerste lijn - en een belangrijk hulpmiddel voor de uitbouw van de ELZ.Hoe binnen al deze structuren de eerste lijn gesubsidieerd zal worden, dat moet de volgende regering bekijken. Dat Vandeurzen zelf daar geen deel meer van zal uitmaken, is al bekend.Zorgstrategische PlanningTen slotte keurde de Vlaamse Regering eind april ook het BVR over de zorgstrategische planning goed. De definitieve versie van het ontwerp werd nog bijgestuurd in opvolging van adviezen van de Raad van State. Er moet nu nog wel een apart BVR komen dat de procedure voor de goedkeuring van de de zorgstrategische planning vastlegt. In tegenstelling tot alles wat we hiervoor hebben genoemd is de zorgstrategische planning geen onderdeel van hervorming van de eerste lijn - ze belangt in eerste instantie de ziekenhuizen aan. Maar ze hangt er wel mee samen -de zorgstrategische planning vormt de lijm tussen de planning van de eerstelijnszorg en die van de ziekenhuizen.