...

Het decreet gegevensdeling, dat nu naar de plenaire vergadering gaat, richt een nieuw agentschap op (EVA of 'extern verzelfstandigd agentschap') dat toeziet op de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Die gegevensdeling moet niet alleen de efficiëntie van de zorg vergroten, ze vormt ook de basis van de automatische toekenning van rechten aan hulpbehoevenden, zodat die laatste bijvoorbeeld een tegemoetkoming niet meer moeten aanvragen.Het nieuwe EVA heeft de mogelijkheid om wie de regels voor gegevensdeling niet volgt, administratieve boetes op te leggen. Voor individuele zorgverleners kunnen die oplopen tot 40.000 euro.Het decreet zou een ruime meerderheid hebben gekregen in de commissie. Commissielid Cindy Franssen (ondervoorzitter van CD&V) verdedigt het initiatief van minister Jo Vandeurzen. Op de kritiek uit de artsenwereld antwoordt ze: "Artsen krijgen een prominente plaats in de EVA-beheerstructuur waar afspraken zullen gemaakt worden over de gegevensdeling. Het decreet voorziet dat voor gevoelige zaken de regering enkel beslissingen kan nemen na een eensluidend advies van deze EVA. Dat wil zeggen dat artsenvertegenwoordigers hiermee akkoord moeten gaan."De automatische rechtentoekenning is belangrijk, stelt ze, want leidt tot een vermindering van de administratieve last voor zorgverstrekkers en voor rechthebbenden. Ze gaat het Mattheuseffect tegen bij het verkrijgen van tegemoetkomingen. "De modaliteiten worden afgesproken tussen de betrokken administraties en de betrokken zorgverstrekkers. Hierover moet het Agentschap een gunstig advies inwinnen dat een tweederdemeerderheid moet krijgen. Deze meerderheid is niet mogelijk zonder positieve stem van de 8 vertegenwoordigers van zorgverleners en hulpverleners die zitting hebben in het EVA", aldus nog het CD&V-kamerlid.De medewerker van commissielid Peter Gysbrechts van de Open-VLD meldt dat zijn partij niet voor het decreet heeft gestemd. De Open-VLD had een amendement ingevoerd dat de vertegenwoordiging van hulpverleners in de Raad van Bestuur van het EVA uitbreidde. Maar dat amendement werd verworpen.