...

Tegenover de redactie van VTM stelt Onkelinx dat het oprichten van wachtposten de veiligheid van huisartsen heeft vergroot. In de wachtpost werken huisartsen van verschillende gemeenten samen, en tijdens een huisbezoek worden ze zo vaak begeleid door een chauffeur.Ook de invoering van het 1733-systeem kan de veiligheid van artsen vergroten, zo zegt de minister. De bedoeling is dat huisartsen minder huisbezoeken afleggen. Dat kan al door de patiënten te vragen om zelf naar de wachtpost te komen.