...

Onkelinx verklaarde dat ze de lijst van de geneesmiddelen die volgens Testaankoop gevaarlijk of onwerkzaam zijn, bij de organisatie heeft opgevraagd en dat ze die door het Geneesmiddelenagentschap zal laten onderzoeken.Inspanningen in diskrediet? Onkelinx betreurt dat Testaankoop de inspanningen van de overheid om de veiligheid van geneesmiddelen te verzekeren, in twijfel trekt. "De risico's worden voortdurend gemonitord. De resultaten van klinische tests wordt door onafhankelijke deskundigen geëvalueerd. Nadat een geneesmiddel in de handel wordt gebracht, wordt de baten-risicobalans voortdurend in het oog gehouden."De gezondheidwerkers worden op de hoogte gehouden van de meest actuele feiten door het Belgisch Centrum van Farmacotherapeutische Informatie. Patiënten worden geïnformeerd door middel van de bijsluiter, en van informatiecampagnes door de overheid."We kunnen zelf geen geneesmiddel uit de handel nemen. We kunnen wel ongewenste effecten melden aan het Geneesmiddelenagentschap, dat het dossier doet volgen op Europees niveau", meldt de minister nog.De vragen over het geneesmiddelenbeleid naar aanleiding van de publicatie in Testaankoop kwamen uit verschillenden hoek, maar in de Kamercommissie waren het vertegenwoordigers van Ecolo die de minister onder vuur namen. Zij wierpen haar voor de voeten dat Frankrijk inzake het geneesmiddelenbeleid veel korter op de bal speelde.Maar de minister repliceerde dat Frankrijk dan ook al eens verplicht werd op zijn beslissingen terug te keren.