...

Een maand geleden verschenen er berichten in de pers over een op handen zijnde fusie tussen Zorgnet Vlaanderen en Icuro. De koepels van de katholieke en openbare ziekenhuizen in Vlaanderen werken al langer samen maar het nieuws dat ze zouden samensmelten kwam niettemin als een verrassing. Dat was het ook voor Johan Hellings zelf. Een bericht dat Zorgnet aan zijn leden had verstuurd, bereikte toevallig de pers, legt hij uit aan Artsenkrant. "Het is jammer dat deze communicatie zonder overleg en afstemming gebeurde, met alle ongewenste percepties vandien."De perceptie is die van een overname van Icuro door Zorgnet. Bent u zich daarvan bewust?Dat is het natuurlijk niet. De communicatie vanuit Zorgnet was voorbarig en onhandig, absoluut. We hadden een afspraak dat we niet naar buiten zouden komen tot we een inhoudelijk project hadden. Dat alleen één van de twee partijen een fusie aankondigt, is toch een beetje merkwaardig, niet?Hoe gaat het nu verder?We hebben een samenwerkingsakkoord waar we heel positief over zijn. De taakverdeling tussen beide koepels heeft ons toegelaten om maximaal in te zetten op kwaliteitsverbetering. Het is verstandig om na drie jaar samenwerken de balans op te maken. Dat doen we half mei, dan gaan we na of we een volgende stap in onze samenwerking kunnen zetten. Eindigt dat in een fusie? Dat weten we niet. Een fusie is voor ons geen doel op zich. Wat ons bezighoudt, is het inhoudelijke project van kwaliteit, patiëntveiligheid en ziekenhuisaccreditatie dat wordt aangestuurd vanuit Icuro. Kunnen we met Zorgnet verder gaan in de definiëring en invoering van dat project, ook met betrekking tot nieuwe zorgmodellen en financieringssystemen? Zo ja, dan zijn we bereid een stap verder te zetten. Vandaag participeren alle Vlaamse ziekenhuizen - groot en klein, privé, openbaar en academisch - aan dat kwaliteitsproject. Samen met veel andere actoren: ziekenfondsen, beroepsgroepen, patiëntenvertegenwoordigers, overheden... Dat toont aan dat je de krachten kunt bundelen, ook zonder over een fusie te spreken.Zijn de leden van Icuro bevraagd over een mogelijke fusie?We hebben dat zeer ruim afgetoetst. Ik ben er heel gerust in. Als koepel hebben we een hele weg afgelegd. Tot 2009 waren de openbare ziekenhuizen verenigd in een federale structuur (het vroegere VOV, nvdr). Toen onze Waalse collega's vertrokken naar Santhéa was het tijd voor bezinning. We besloten toen een nieuwe strategie te ontwikkelen over de kernopdracht van een ziekenhuis: kwaliteitszorg, op dat moment nog grotendeels braakliggend terrein. Andere typische Icuro-accenten zijn de publieke aspecten van ziekenhuiswerking, hospital governance ethiek in een pluralistische context en de pensioenregeling voor onze statutaire werknemers. Dat alles hebben we uitgeschreven in een mooi gebalanceerde strategie. Met als resultaat dat we alle leden die we hadden verloren hebben kunnen terughalen.Uitgerekend op dat moment vertrekt u naar Roeselare om er het fusieziekenhuis te leiden. Hebt u het gevoel dat Icuro voldoende op de rails staat?Het kwaliteitsproject zal nooit af zijn, het kan altijd nog beter. In Roeselare was ik bemiddelaar om de fusie vlot te trekken. Het was een fantastische ervaring om dat fusieproject te mogen uittekenen, samen met de besturen en de medische raden. Maar ik zal Icuro niet in de steek laten. Afscheid nemen doe ik maar als de Icuro-focus en werking voortgezet kan worden.Gaat u akkoord met het voorstel om het salaris van een ziekenhuisdirecteur te begrenzen tot het loon van minister-president Kris Peeters?Ik ben daar absoluut voorstander van. Voor mij past dat in een bredere context van good governance. De bezoldiging van de directeur is onderdeel van een goed bestuur. De aanbevelingen van de Vlaamse overheid zijn al bekend van de zomer 2012. Wij passen ze vandaag al toe.Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen pleit ervoor de loonnorm uit te breiden naar ziekenhuisartsen.Op dat punt ben ik terughoudend omdat dit een ander debat is. Het inkomen van een arts is het gevolg van een ingewikkelde mechaniek in de ziekteverzekering. En inderdaad, je kan het statuut van een zelfstandige niet vergelijken met dat van een loontrekkende. Daar komt nog bij dat we dit debat zeer voorzichtig moeten voeren. Wat zijn geneesheren-specialisten waard? Dat is geen Vlaams maar een internationaal debat dat zorgvuldig gevoerd moet worden, zonder slogans. We moeten onze topmensen hier kunnen houden. Maar om terug te komen op de loonnorm voor ziekenhuisbestuurders, daar kan geen aarzeling zijn. De norm van 240.000 euro is een plafond dat je niet overschrijdt in een instelling die met publiek geld gefinancierd wordt. Dat is een heel helder standpunt.