...

De nieuwe wetgeving is onderdeel van de hervorming van de uitoefening van de geneeskunde.Opleiding basisverpleegkundigeArtikel 6 van het goedgekeurde decreet bepaalt dat de opleiding basisverpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs een studieomvang heeft van 180 studiepunten, waarbij een studiepunt een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid is die overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten. Die studiepunten drukken de studiebelasting voor de cursist uit, zowel binnen en buiten de school, als binnen en buiten de lesuren. Deze opleiding leidt tot de titel van basisverpleegkundige, vermeld in de wet WUG. Deze opleiding voldoet aan de bepalingen die de toegang reguleren tot deze beroepstitel en het KB van 20 september 2023 bepalende de lijst van de verpleegkundige technische verstrekkingen betreffende de basisverpleegkundige, alsmede hun uitoefeningsvoorwaarden.Bevoegdheden basisverpleegkundigeHet KB van 20 september 2023 over de verpleegkundige technische verstrekkingen die de basisverpleegkundige mag uitoefenen, wordt gewijzigd door een KB van 14 april 2024. Artikel 2, § 3 bepaalt thans: "De initiële inschatting van de mate van complexiteit gebeurt door de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of door de arts wanneer de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg geen deel uitmaakt van het zorgteam. Deze initiële inschatting kan door de basisverpleegkundige worden uitgevoerd in geval van technische prestaties die op kortstondige wijze worden uitgevoerd door de basisverpleegkundige'. De laatste zin wordt als volgt vervangen: 'De verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg of de arts zorgen ook, wanneer ze dit nodig achten, voor een herbeoordeling van de complexiteit van de situatie. Deze initiële inschatting kan door de basisverpleegkundige worden uitgevoerd in geval van technische prestaties die gedurende een periode van minder dan 24 uur worden uitgevoerd door de basisverpleegkundige.' Voorts worden in de lijst met de activiteiten die de basisverpleegkundige mag uitoefenen enkele wijzigingen aangebracht. Dit besluit treedt in werking op 5 mei 2024.Modernisering toevertrouwde handelingenEen ander KB van 14 april 2024 beoogt de 'modernisering van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd.' Daartoe worden aanpassingen doorgevoerd in de bijlagen I en II van het oorspronkelijke KB van 18 juni 1990 dat deze lijst van verstrekkingen en handelingen bevat. Ook dit KB treedt in werking op 5 mei 2024.Verpleegkundig specialistEen derde KB van 14 april 2024 stelt de criteria vast om de titel van verpleegkundig specialist te dragen. Artikel 1 bepaalt dat elke persoon die erkend wenst te worden om de titel van verpleegkundig specialist te dragen, in bezit moet zijn van een in artikel 45, § 1 WUG bedoeld diploma of titel van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, en van een masterdiploma in de verplegingswetenschap dat voorbereidt op de functie van verpleegkundig specialist.Ook moet het bewijs worden geleverd dat hij in de laatste vijf jaren voorafgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag gedurende minstens 3.000 effectieve uren binnen een bepaalde zorgcontext of specialisatiedomein heeft gewerkt als verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg in de verpleegkundige zorg. Krachtens artikel 2 wordt de erkenning toegekend voor onbepaalde duur, maar de verpleegkundig specialist moet een permanente vorming volgen om zijn kennis en bekwaamheid te onderhouden en te ontwikkelen, die minstens 80 effectieve uren omvat per periode van 4 opeenvolgende volledige jaren. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2025.