...

Het Staatsblad van 26 juni maakt het KB van 16 juni 2024 tot wijziging van het KB van 13 februari 2020 "betreffende de medische blootstellingen en blootstellingen bij niet-medische beeldvorming met medisch-radiologische uitrustingen en tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen", bekend. GebruiksvergunningArtikel 32 van het KB van 16 juni 2024 wijzigt artikel 82 van het KB van 13 februari 2020 dat regels bevat voor de vergunning voor het gebruik van radioactieve producten en het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming in de nucleaire geneeskunde. Een dergelijke vergunning wordt enkel verleend aan artsen-specialisten in de nucleaire geneeskunde die een diploma, een getuigschrift of een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een opleiding inzake stralingsbescherming van universitair niveau hebben genoten en hierover met succes een kenniscontrole hebben ondergaan. Deze opleiding omvat a) de kernfysica; b) de methodes voor het meten van ioniserende stralingen; c) de radiochemie en radiofarmacie; d) de radiotoxicologie; e) de radiobiologie; f) de stralingsbescherming; g) de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming; h) de rechtvaardiging en optimalisatie van de aangewende handelingen; i) de interne dosimetrie; j) het positioneren van de patiënt en de apparatuur tijdens een medisch-radiologisch onderzoek; k) de schatting en beoordeling van de doses waaraan de patiënt tijdens medisch-radiologische onderzoeken blootstaat en l) de kwaliteitsborging en -beheersing.De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstellingen van minderjarigen, vrouwen van vruchtbare leeftijd, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.De opleiding bedraagt ten minste 120 uur theorie en 80 uur praktische oefeningen.Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) kan het verlenen van een vergunning afhankelijk maken van de naleving van voorwaarden voor ambulante behandeling, hospitalisatie en ontslag van patiënten die met radioactieve producten behandeld worden. Het Agentschap kan deze voorwaarden vastleggen, rekening houdend met de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.Permanente vormingArtikel 33 van het wijzigende KB vervangt artikel 83 van het KB van 13 februari 2020 door de volgende bepalingen. De practici vergund voor het gebruik van radioactieve producten en voor het gebruik van röntgenstralen voor medische beeldvorming in de nucleaire geneeskunde zijn ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau. Zij bedraagt minimaal 10 uur over een periode van drie jaar. De artsen die vóór het inwerkingtreden van het wijzigende KB reeds vergund waren voor het gebruik van radioactieve producten in het kader van de nucleaire geneeskunde zijn ertoe gehouden hun kennis en bekwaamheid op het gebied van de stralingsbescherming op peil te houden en te vervolmaken, in het kader van een permanente vorming op universitair niveau. De permanente vorming bedraagt minimaal 9 uur over een periode van drie jaar. De permanente vorming is gericht op de stralingsbescherming van de patiënt en de personen in zijn directe omgeving. Vanaf 1 januari 2025 is de permanente vorming gericht op de stralingsbescherming in het kader van een medische blootstelling. Deze omvat, specifiek voor de gebruikte technieken, de principes en de correcte toepassing van rechtvaardiging en optimalisatie in het kader van bestaande en nieuwe technieken, de gezondheidseffecten van blootstelling aan ioniserende stralingen en de Belgische wetgeving in stralingsbescherming.