...

Door de staatshervorming is Vlaanderen vanaf midden 2014 exclusief bevoegd voor de onroerende en roerende investeringen in ziekenhuizen, net als voor toelagen voor zware medische apparatuur zoals NMR, PET en radiotherapie.Voordien werd de infrastructuur van de ziekenhuizen gedeeltelijk betoelaagd door de Vlaamse overheid (1), en geheel of gedeeltelijk door de federale overheid.Bij de overdracht van de bevoegdheden op 1 juli 2014 wachtte de nieuwe Vlaamse regering bijgevolg heel wat cijferwerk: hoe vallen de projecten die de federale overheid enerzijds, en het VIPA anderzijds te rijmen met het beschikbare budget? Zolang de VIPA-administratie geen zicht had op het totale budget, keurde ze bijvoorbeeld geen nieuwbouw- en verbouwingswerken in ziekenhuizen meer goed (zie eerdere berichtgeving in Artsenkrant 5 oktober 2015).Dan was er ook nog de verplichte Europese consolidatie, waardoor Vlaanderen de kapitaalscomponent van de gebruikstoelagen door Vlaanderen telkens per project in één keer moet inschrijven in de begroting. De Vlaamse Regering zag zich daardoor verplicht om het huidige systeem van alternatieve VIPA-financiering stop te zetten en een nieuw financieringssysteem uit te werken. Instandhouding en (ver)nieuwbouwDat is er nu, onder de vorm van twee forfaits. Het eerste is een forfait voor vervangingsbouw: daar vallen nieuwbouw, de uitbreiding van bestaande capaciteit, en andere structurele investeringen onder. Het tweede forfait is bestemd voor instandhoudingswerken. Ze worden berekend op basis van verschillende parameters zoals aantal bedden/plaatsen, operatiekwartier-zalen, aantal bunkers radiotherapie... Op termijn bedraagt het budget voor het instandhoudingsforfait 218 miljoen euro en voor het strategisch forfait 557 miljoen euro, laat minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) weten. Voor de opstart van dit instandhoudingsforfait zou de Vlaamse Regering vanaf 2017 32 miljoen euro extra vrijmaken.Daarnaast worden de verplichtingen uit het verleden aan de ziekenhuizen nagekomen (in totaal voor zo'n 450 miljoen euro), verzekert het kabinet.Vlaanderen telt 55 ziekenhuizen, verspreid over 105 campussen. Met de uitbouw van de netwerken zullen de ziekenhuizen ook voor deze investeringen moeten samenwerken.(1)Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden verleent de Vlaamse Gemeenschap subsidies aan ziekenhuizen die gebouwen oprichten, aankopen, uitbreiden, verbouwen of leasen of die uitrusting of apparatuur aankopen.