...

Een indrukwekkend aantal organisaties onderschrijft de BACH-doelstellingen. Met name: de Belgian Atherosclerosis Society, de Belgian Society of Cardiology, de Belgian Working Group on Angiology, de Belgian Stroke Council, de European Association of Preventive Cardiology, de Belgian Working Group on Cardiovasculair Prevention and Rehabilitation, de Belgian Hypertension Committee, de Belgian Heart League en een rits farmaceutische bedrijven.Met een event in de federale Kamer voor Volksvertegenwoordigers start de Belgian Alliance for Cardiovasculair Health haar activiteiten. Meer aandacht voor hartaandoeningen is nodig gezien de grote impact op de volksgezondheid en de hoge kosten voor de gezondheidszorg.Te verwachten valt bovendien dat het aantal hart-gerelateerde ziekten in de toekomst nog zal toenemen. Genetische aanleg en levensstijl (obesitas) zijn belangrijke oorzaken van hartziekten. Naast vergrijzing en luchtvervuiling.BACH wil cardiovasculaire aandoeningen hoog op de politieke agenda krijgen. Dat moet leiden tot een meer effectief beleid en een samenhangend nationaal 'cardiovasculair plan'. Uitgangspunt daarvan zijn specifieke doelstellingen om mortaliteit en morbiditeit te verlagen.Bijvoorbeeld zou onder de leeftijd van 75 jaar het aantal voortijdige overlijdens door cardiovasculaire aandoeningen met 30% kunnen teruggeschroefd worden. Die doelstelling stellen het European Heart Network en de WHO voorop en België onderschrijft dit ook.Via een uitgebouwd 'health management system' kunnen risicopatiënten op basis van data gescreend worden. Dat laat toe zorgpaden te ontwikkelen. Zo werken zorgverstrekkers beter samen rond de patiënt. Datacollectie en -management zijn trouwens niet enkel van belang om individuele patiënten beter te behandelen. Ze laten ook analyses op populatieniveau toe. Op basis daarvan wordt het beleid beter geïnformeerd en het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve therapieën gestimuleerd.