...

.De krijtlijnen voor de hervorming van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden lagen al langer vast. De definitieve besluiten verschenen in het BS van 6 september jl. De teksten van deze besluiten keurde de Vlaamse regering nog goed net voor het zomerreces. Het VIPA zette de teksten online - samen met bijlagen die de bedragen uit de forfaits opsommen - en stuurde een omzendbrief naar de ziekenhuizen met een aantal verduidelijkingen.Voor het instandhoudingsforfait moeten ziekenhuis geen aanvraag indienen. Ze krijgen dat bedrag automatisch. Tegelijk vallen een aantal bedragen in het federale BFM weg. De omzendbrief beschrijft in detail wat er uit het BFM verdwijnt en in het instandshoudingsforfait terechtkomt.De publicatie in het Staatsblad houdt onder meer in dat vanaf die datum er geen geldige aanvragen meer kunnen worden ingediend voor goedkeuring van een masterplan of voor het verkrijgen van een principieel akkoord in het kader van de alternatieve financiering.Aanvragen die nog voor die datum zijn ingediend worden voortaan behandeld als een aanvraag voor een strategisch forfait.Aanvragen voor een strategische forfait moeten ingepast zijn in de zorgstrategische planning.De beide BVR's worden in principe van kracht vanaf begin dit jaar.