...

Het nieuwe KB dat de regels voor het GMD-honorarium vastlegt, verscheen eind vorige week (27 augustus) in het Staatsblad. Het dateert evenwel van 25 juli en is al rechtsgeldig vanaf 1 augustus. Het belang van het KB is dat het voortaan - wettelijk - mogelijk is een GMD te openen of te verlengen via MyCareNet.Alles of niets De huisarts heeft voortaan de keuze. Ofwel werkt hij via Hoofdstuk II: dan opent of verlengt hij het GMD door middel van MyCareNet.. Ofwel werkt de huisarts via Hoofstuk III. Dan gebruikt hij het 'oude' nomenclatuurnummer 102771 om het honorarium voor een GMD - openen of verlengen - aan te rekenen.Om van Hoofdstuk II gebruik te maken moet de huisarts via zijn EMD een bericht sturen naar alle verzekeringsinstellingen. Na deze kennisgeving kan hij de administratie in verband met het GMD-honorarium voortaan elektronisch afhandelen. Hij kan via MyCareNet ook nagaan of hij GMD-houder is van een patiënt, en een lijst opvragen van alle patiënten die bij hem een GMD hebben. De huisarts die een GMD opent of verlengt via MyCarenet kan de therapeutische relatie met de patiënt zo nodig bewijzen door diens eID in te lezen.Bij een arts die hoofdstuk II gebruikt, wordt een bestaand GMD semi-automatisch verlengd na een consult door of een huisbezoek aan de betrokken patiënt. Hij ontvangt het honorarium binnen de 30 dagen nadat de ziekteverzekering het getuigschrift van de patiënt heeft ontvangen. De administratieve verlenging blijft in hoofdstuk III bestaan.Assymetrie? Het KB bevat een aantal specifieke bepalingen die regelen wat er gebeurt als een patiënt in de loop van het jaar zijn GMD-houdend arts verandert. Het GMD-honorarium wordt steeds volledig uitbetaald aan de arts die als eerste het GMD in de loop van het jaar registreert.Wanneer de huisarts het GMD overneemt via MyCareNet, geniet de patiënt vanaf de consultatie waarin dit gebeurt van de rechten van het GMD bij zijn nieuwe huisarts. Wanneer de huisarts het GMD overneemt op de klassieke manier van een andere huisarts die MyCareNet gebruikt, blijven de GMD-rechten voor de patiënt tot het eind van het jaar lopen bij zijn oude huisarts.Door dit nieuwe KB valt een belangrijk obstakel voor het beheer van de GMD-administratie via het EMD weg. Maar er is nog een technisch detail dat eerst moet geregeld worden: het EMD van de huisarts moet tot de betreffende MyCareNet-toepassing effectief toegang hebben.Voor zover we op de redactie weten, is het daarop nog even wachten.