...

Zoals Artsenkrant vorige week schreef, staat de tekst van de nieuwe conventie vandaag in het Staatsblad. Dat betekent dat artsen tot 22 februari 2012 de tijd hebben om zich met een aangetekend schrijven gericht aan het Riziv te deconventioneren of partieel te conventioneren. Een belangrijk punt ter inleiding: "De NCGZ (medicomut, nvdr) stelt vast dat in het huidige financieel economische klimaat het van essentieel belang is om de tariefzekerheid van de patiënten te vrijwaren. Zij aanvaardt de aanpassingen van de honoraria en tarieven tot een strikt minimum te beperken en zodoende haar verantwoordelijkheid op te nemen bij de realisatie van de voorziene besparingen." Positiever is wel dat de medicomut ook aandringt op "de noodzakelijke vereenvoudiging van het reglementair kader".Verder lezen we dat de medicomut kennis neemt van het bedrag van de partiële begrotingsdoelstelling dat door de regering werd beslist en op 12 december 2011 aan de Algemene Raad van het Riziv werd meegedeeld. De partiële begrotingsdoelstelling werd voor 2012 vastgesteld op 7.303.139 duizend euro. "De partiële begrotingsdoelstelling 2012 vertoont op die wijze een stijging met 2,71 % ten opzichte van de doelstelling 2011 en van 3,76 % ten opzichte van de technische ramingen van het RIZIV van september 2011."Wat de huisartsen betreft, worden de honoraria voor de verstrekkingen opgenomen in artikel 2 van de nomenclatuur alsmede de honoraria voor de zorgtrajecten vanaf 1 januari 2012 verhoogd met 1,50%, terwijl de technische verstrekkingen met 1% worden geïndexeerd. Anderzijds wordt de maatregel permanentie en beschikbaarheid verlengd voor de duurtijd van het akkoord en de honoraria blijven op het niveau van 31 december 2011.Het bedrag van de praktijktoelage wordt voor 2012 vastgesteld op 1.650 euro, met behoud van de voorwaarden en de procedure uit het vorige akkoord. De bedragen voor de beschikbaarheidshonoraria worden voor 2012 met 2,99 % opgetrokken, terwijl het bedrag voor het forfait telematica wordt gehandhaafd op het niveau van 31 december 2011De medicomut neemt kennis van de beslissing van de minister om het dossier Impulseo III onmiddellijk uit te voeren. De regeling voor de verlenging van het beheer van het globaal medisch dossier (GMD) blijft in 2012 ongewijzigd. De administratieve vereenvoudiging van de verlenging van het GMD-beheer wordt uitgewerkt in het kader van het project MyCarenet, met het oog op een geleidelijke invoering ervan in de loop van 2013.