...

Artikel 8 van de wet regelt de voorafgaande weigering door de patiënt van een welbepaalde tussenkomst voor het geval hij onbekwaam is geworden. De arts moet die weigeren eerbiedigen. Van een voorafgaande toestemming is geen sprake. Artikel 14 van het wetsontwerp maakt de voorafgaande toestemming mogelijk. Die moet niet betrekking hebben op een welbepaalde tussenkomst en de arts moet er slechts mee rekening houden. Amendement nr.1 van mevrouw Fonck (Les Engagés) stelt voor ook de voorafgaande toestemming bindend te maken. Amendement nr. 6 van Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Mieke Claes (allen N-VA) stelt daarentegen voor de mogelijkheid van een voorafgaande toestemming te schrappen. Wanneer een patiënt onbekwaam is geworden zal diens vertegenwoordiger kunnen toestemmen in medisch geïndiceerde tussenkomsten. Gezondheidszorgberoep-studentenAmendement nr. 2 (Fonck) stelt voor de studenten in opleiding tot een gezondheidszorgberoep toe te voegen aan de lijst van personen die verplicht zijn de rechten van de patiënt na te leven. Volgens de toelichting bij het amendement is dit noodzakelijk maar ze verduidelijkt niet waarom dit zo zou zijn. Niet-klinische psychologen en sociaal werkersAmendement nr.3 (Fonck) stelt voor personen die geen WUG-beroep uitoefenen maar deel uitmaken van een geïntegreerd zorgteam in een ziekenhuis te verplichten de rechten van de patiënt te eerbiedigen. In de toelichting wordt verwezen naar de niet-klinisch psychologen (klinische psychologie is een WUG-beroep) en naar de sociaal werkers.Uitbreiding definitie patiëntAmendement nr.4 (Depoorter c.s.) stelt voor de definitie van patiënt zoals voorgesteld in het wetsontwerp ('de persoon die aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt') te vervangen door 'de persoon die gezondheidszorg ontvangt of wenst te ontvangen'. Door die uitbreiding wordt de vrije keuze van beroepsbeoefenaar reeël mogelijk. Zij stemt ook overeen met de europeesrechtelijke definitie. Gemachtigde beoefenaarsAmendement nr. 5 (Depoorter c.s.) stelt voor de bevoegdheid van de koning om de naleving van bepaalde rechten te verplichten voor personen die geen gezondheidszorgbeoefenaar zijn, maar wel gemachtigd zijn om bepaalde verstrekkingen van gezondheidszorg uit te voeren, te schrappen. Iedereen die gemachtigd is om verstrekkingen in de gezondheidszorg uit te voeren, moet zich so wie so aan de wet patiëntenrechten houden, aldus de toelichting.Verplichte taalkennisAmendement nr. 7 (Depoorter c.s) stelt voor om in artikel 7 van de wet (verplichting informatie te verstrekken aan de patiënt) de volgende bepaling op te nemen: 'Met het oog op het kwaliteitsvol verstrekken van deze informatie geeft de gezondheidszorgbeoefenaar blijk van de kennis van de taal van het taalgebied waar de praktijk van deze gezondheidszorgbeoefenaar zich bevindt. De koning bepaalt de wijze waarop de gezondheidszorgbeoefenaar het bewijs levert van de kennis van deze taal'.TherapeutischeexceptieDe amendementen 8 en 9 (Fonck) hebben beide betrekking op de therapeutische exceptie. Het wetsontwerp behoudt de reeds bestaande mogelijkheid om uitzonderlijk geen informatie mee te delen aan de patiënt mits tevoren een andere beroepsbeoefenaar werd geraadpleegd. Amendement 8 stelt voor om die verplichting te schrappen omdat dit in de praktijk niet altijd haalbaar is; amendement 9 behoudt die verplichting maar enkel voor het geval helemaal geen informatie wordt gegeven, niet als slechts een deel wordt achtergehouden.