...

Onderzoekers van Sciensano en KU Leuven verzamelden speekseltests bij een representatieve steekproef van 1.285 scholieren en 818 medewerkers van scholen - meestal leraars.Bij de scholieren namen twee leeftijdgroepen deel - leerlingen uit het tweede en derde jaar van de basisscholen en scholieren uit het tweede jaar secundair onderwijs. De steekproef bestond uit 44 basisscholen en 40 secundaire scholen uit heel België. Naast de monsters die voor PCR-analyse naar laboratoria werden gebracht, omvatte het onderzoek ook vragenlijsten die de deelnemers moesten invullen.Uit de resultaten blijkt dat kinderen wat minder vaak antistoffen vertonen dan het personeel van de school, maar statistisch gezien is dat niet erg betekenend. De verschillen tussen de leerling uit het basisonderwijs en de secundaire scholen waren statistisch niet-significant. Een overzicht van het aantal positieve gevallen en de daaruit berekende seroprevalentie, opgesplitst per gewest, vindt u in onderstaande tabel. De seroprevalentie bij leerlingen en schoolpersoneel loopt gelijk bij wat men ongeveer in dezelfde periode waarnam in de algemene bevolking en bij het zorgpersoneel in de eerste lijn.De verschillen tussen de gewesten in de scholen weerspiegelen de regionale verschillen die men waarneemt bij de bewaking van de epidemie in de bevolking. De lage absolute aantallen voor Brussel in het onderzoek maken de resultaten statistisch niet zo betrouwbaar, met een erg groot 95%-betrouwbaarheidsinterval.Uit de bevraging die bij het onderzoek hoorde bleek dat 2% van de leerlingen en 10% van de personeelsleden vóór het onderzoek al positief was gebleken voor een covidtest. Niemand uit de steekproef verbleef in het ziekenhuis wegens covid.De onderzoekers wijzen erop dat PCR-tests in de regel worden afgenomen bij iemand met verdachte klachten, of na een hoogrisicocontact. Symptomen van covid zijn moeilijk te interpreteren, wordt verder aangestipt, zeker bij kinderen.Het onderzoek loopt nog verder tot het einde van dit jaar, met een nieuwe monsterafname die de voorbije maand maart plaatsvond, en een derde testmoment in de tweede helft van mei en de eerste helft van juni van dit jaar.