...

Dat artsen en ziekenfondsen pas voor het eerst op 3 november vergaderden, heeft uiteraard alles met de regeringsvorming en de vaststelling van het Riziv-budget te maken. De nieuwe regering stelde een budget op en dat diende vervolgens te passeren op de Algemene Raad en het Verzekeringscomité van het Riziv. Zo ligt vast dat de artsen in 2015 kunnen beschikken over 7,763 miljard euro. Binnen deze budgettaire krijtlijnen moet de medicomut werken. Over hoe dat precies gaat verlopen lag vorige maandag een eerste, zeer algemene, discussienota ter tafel. Het deelbudget is een crisisbegroting die slechts 1,1% hoger ligt dan de technische ramingen voor 2014.Zoals bekend zijn er bezuinigen nodig in de volgende sectoren: GMD+ (min 17 miljoen), reanimatie (min 19 miljoen), herschikking remgelden specialisten (min 32,9 miljoen), maatregelen in het kader van de indexsprong (min 41,6 miljoen). Er is geen marge voor indexering voorzien - tenzij gecompenseerd door structurele maatregelen.NadenkenDe nota herinnert aan een aantal elementen uit het regeerakkoord zoals de op te richten taskforce die nomenclatuur en ziekenhuisfinanciering moet herzien. Het conventiesysteem op zich wordt niet in vraag gesteld, wel zijn er maatregelen voorzien in de sectoren dialyse en pacemakers.Inhoudelijk kan de medicomut, volgens deze nota, over een aantal thema's afspraken maken. Met name: een akkoord over één of twee jaar? Worden er tarieven opgetrokken/verminderd? Over welk budget beschikken klinische biologie en medische beeldvorming? Quid met telematicapremies/eHealth, bijkomende huisartsenwachtposten, disponibiliteitshonoraria enzovoort?In de loop van 2015 zou de medicomut ook moeten gaan nadenken over de toekomst van het GMD, accreditering, kwaliteitsbevorderende maatregelen (voorschrijven geneesmiddelen, perioperatief onderzoek, geriatrische evaluatie), het sociaal statuut van specialisten in opleiding, ondersteuning artsen (burn-out) en de ontwikkeling van zorgtrajecten.