...

De negen psy107-projecten die nog geen financiering hadden, kunnen van start gaan in 2013. Dat werd beslist op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.In totaal werden negentien psy107-projecten goedgekeurd. Tien projecten werden vorig jaar al gestart. Negen andere projecten werden wegens besparingen op hold gezet.Het gaat om reconversieprojecten, waarbij het geld van ziekenhuisbedden wordt gebruikt om ambulante teams op te richten (zie AK2208). Daarbovenop komt de federale overheid nog met een subsidie. Maar daar knijpt juist het schoentje. De federale overheid zit krap bij kas en het geld voor 2012 was op.Licht op groenMinister Onkelinx werd daar begin mei in de Kamercommissie Volksgezondheid over ondervraagd en zei dat de financiering pas in 2013 kon worden herbekeken. De Vlaamse ziekenhuizen betrouwden het zaakje niet. Zorgnet Vlaanderen organiseerde op het moment van de IMC een manifestatie om de uitbreiding tot de negen projecten te eisen. Dat zorgde voor nogal wat mediabelangstelling voor een anders niet zo mediageniek thema. Na de Interministeriële Conferentie verspreidde het kabinet Jo Van Deurzen een mededeling dat de negen projecten in 2013 van start zullen mogen gaan. Ieder van die projecten krijgt een jaarsubsidie van 725.000 euro van de federale overheid. Dat komt bovenop een budget van telkens ongeveer drie miljoen euro dat vrijkomt door de omzetting van ziekenhuisbedden. De projecten lopen over drie jaar.Zes van deze negen nieuwe projecten bevinden zich in Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen, Midden-West-Vlaanderen, Ieper-Diksmuide, Halle-Vilvoorde, NoordOost-Limburg en Antwerpen. De helft van de al lopende projecten lag ook in Vlaanderen: Noord-West-Vlaanderen, Gent-Eeklo, de Kempen, West-Limburg, en Leuven-Tervuren.Met de omzetting van psychiatrische bedden naar ambulante zorg loopt België zijn achterstand op de buurlanden wat in. Daar werd al op vele ruimere schaal gekozen voor de ambulante begeleiding van psychiatrische patiënten in hun eigen omgeving.Voor Vandeurzen is de verzekering dat de zes nieuwe Vlaamse projecten in 2013 van start kunnen gaan, zeker goed nieuws. De geestelijke gezondheidszorg is een van de centrale thema's van zijn beleid. Vorige week maakte de minister ook bekend dat hij 750.000 euro opzijzet voor vroegtijdige detectie van en interventie bij suïcidaliteit. Op de gezondheidsconferentie suïcidepreventie van december 2011 werd als Vlaamse gezondheidsdoelstelling naar voren geschoven dat in 2020 het aantal zelfdodingen 20% lager moet liggen dan in 2000.