...

De Algemene Raad van het Riziv legde op 6 juli jl. de globale begrotingsdoelstelling 2020 voor de artsenhonoraria nog eens vast op 8,58 miljard euro. Op de NCAZ van 14 september werden de deelbudgetten besproken voor klinische biologie, medische beeldvorming, anatomopathologie en genetische onderzoeken.Vooral de eerste twee budgetten vragen aandacht - het gaat telkens om meer dan 1 miljard euro. Marc Moens (BVAS) wijst er bovendien op dat, vanuit de 2 miljard euro thesaurievoorschotten voor de ziekenhuizen (waarvan een half miljard nog in oktober wordt uitbetaald), er ook een budget ging naar dekking van de kosten voor klinische biologie en medische beeldvorming.Het gaat om een dekking van uitgaven die dienen gebeurd te zijn. "Er is verschillende keren op gewezen dat artsen geen gegarandeerd inkomen wordt geboden - wie minder prestaties verrichtte, heeft ook minder inkomsten", aldus Moens.Zo ontvingen de ziekenhuis voorschotten ten belope van 167,8 miljoen euro voor klinische biologie. Dat bedrag wordt afgetrokken van de deelbegroting voor deze sector van in totaal 1,39 miljard euro. Voor de medische beeldvorming werd aan de ziekenhuizen bijna 291 miljoen euro voorschotten uitbetaald - af te trekken van de totale deelbegroting 2020 van 1,32 miljard euro.Dat is geld voor honoraria van klinische biologen en radiologen. Ziekenhuizen passen daar, zoals steeds, afhoudingen op toe. "Maar de Medische Raad moet erover waken dat de rest van het geld bij de rechtmatige eigenaars terecht komt", stelt dokter Moens. Dat zijn dus de artsen-specialisten.Voor de overige twee disciplines vermeldt de betreffende nota geen voorschotten.Behoeften 2021Normaal ligt begin september een eerste versie van de Riziv-begroting op tafel - de ziekenfondsen formuleren doorgaans een eerste voorstel dat dan verder met de andere partners in de overlegorganen wordt besproken. Vorig jaar waren de ziekenfondsen meteen met de zorgverleners rond de tafel gaan zitten. Maar het is uiteindelijk de regering die de gezondheidsbegroting vastlegt, zoals in 2019 duidelijk bleek.Dit jaar ligt er nog geen begroting op tafel. "Er is ook nog geen technische raming 2020 om de budgetten op te baseren," vertelt Reinier Hueting (Kartel/ASGB). "Er zou gewerkt worden aan de hand van de gecumuleerde effecten van voorgaande jaren. Maar 2020 brengt ook niet de verwachte verduidelijking over hoe je de laagvariabele zorg verder moet incalculeren.""En de vraag is ook: welk budget zal er zijn. Er wordt gesproken over een groeinorm van 2,5%. Maar komt die er? En op welke basis wordt die dan berekend? De begroting van 2020?"Het Riziv moet wettelijk gezien ook de 'verlanglijstjes' (ongedekte behoeften) van artsensyndicaten en ziekenfondsen opvragen - volgens dr. Moens nog weinig meer dan een formaliteit. "We hebben ons lijstje klaar", zegt Hueting, "maar nog niet de gedetailleerde fiches. De voorzitter van de Nationale Commissie wil op de vergadering van 28 september wel de lijstje van artsen en ziekenfondsen naast elkaar leggen om gemeenschappelijke punten te detecteren."