...

Het discussiepunt van de voorbije weken was de al dan niet selectieve toepassing van de index. Het is een selectieve toepassing geworden. De raadplegingen van huisartsen en specialisten worden met 1,68% verhoogd - dat is de volledige index. Het GMD, de geïntegreerde praktijkpremie, de honoraria voor genetische onderzoeken, en bepaalde honoraria van niet-geaccrediteerde artsen krijgen geen index. De verstrekkingen in de klinische biologie en de medische beeldvorming krijgen een index van 1,25%. De rest van de erelonen worden met 1,5% verhoogd.De remgelden worden niet verhoogd.GMD en wachtpostenIs er geen indexering voor het GMD, dan komen er wel incentives om de kwaliteit van het GMD te verhogen. In 2019 wordt er een begin gemaakt met de automatische verlenging. Het GMD wordt zichtbaarder: zorgverstrekkers kunnen zien wie de GMD-houdend arts is - op termijn de GMD-houdende praktijk. Patiënten met een GMD zullen in de toekomst een beroep kunnen doen op de derdebetalersregeling.De wachtposten krijgen zekerheid over hun financiering, inclusief de index voor de lonen van het personeel. Binnen de doelstelling van de geplande hervorming wordt het openen van nieuwe wachtposten mogelijk. Er komt een interadministratieve cel om samenwerkingsverbanden te ondersteunen - met het verder uitrollen van het 1733-oproepnummer.E-health en accreditatieDe overheid zet verder in op e-gezondheid, met een optimalisering - ook van de continuïteit ­- van het systeem. Een overlegplatform met de leveranciers moet zeker bijdragen tot betere ondersteuning van de artsen, onder meer een goede helpdesk. De software die specialisten gebruiken - buiten het ziekenhuis-EPD - krijgt eindelijk ook meer aandacht. De e-facturatie voor huisartsen wordt uitgebreid. De incentives in de praktijkpremie worden verhoogd.Het systeem van accreditatie voor artsen krijgt een update, met individuele kwaliteitsdoelstellingen en een ruimere rol voor de LOK's. Accreditatie zal niet 'alles of niets' meer zijn en ongelijkheden worden weggewerkt.Erelonen en rationalisatieWat de erelonen betreft pleit de commissie voor een standstill op drie maatregelen na. Bij bepaalde chirurgische ingrepen zou de patiënt een kostenraming krijgen. Het bedrag moet rekening houden met bijzondere situaties: kinderen, kankerpatiënten, enzovoort. De groei van de ereloonsupplementen wordt aan banden gelegd.Er komen besparingen en volumebeperkingen voor CT's van de wervelkolom, en het voorschrijven van vitamine B12 en foliumzuursupplementen. Wanneer er overschrijdingen komen in de medische beeldvorming of in de klinische biologie, zal het ook mogelijk worden de voorschrijvers ervan over aan te spreken. Er komt een nieuw actieplan handhaving en doelmatige zorg. De NCAZ werkt mee aan de implementatie van de richtlijn over lagerugpijn, met feedback voor de behandelend artsen bij arbeidsongschiktheid.Het opzeggen van het akkoord is alleen mogelijk wanneer de overheid eenzijdig besparingen zou opleggen, de index zou inhouden, de verplichte derdebetalersregeling zou uitbreiden of de wetgeving over de supplementen zou wijzigen.