...

Het Jaarverslag van de Planningscommissie 2012 is sinds een week publiek beschikbaar. Het kan worden gedownload van de website van de FOD Volksgezondheid. In het najaar bracht Le Soir al cijfers uit dit jaarverslag: de Franstalige krant meldde toen dat er tegen 2017 in Vlaanderen 500 artsen teveel zullen zijn afgestudeerd, en dat er in Franstalig België een surplus zal zijn van 1.100 artsen. Uit het gepubliceerde rapport blijkt nu dat het Le Soir-artikel het overschot in Vlaanderen ruim heeft overschat.KnelpuntspecialismenTot 2010 liep het cumulatieve tekort aan afstuderende artsen in Vlaanderen op. Sinds dat jaar is dat tekort klein geworden en ondertussen stevenen we weer af op een (tamelijk bescheiden) overschot. Volgens de prospecties uit 2012 zouden de Vlaamse universiteiten tussen 2004 en 2014 in totaal 271 te veel artsen afleveren. In de komende jaren blijft dit cumulatieve overschot tamelijk stabiel: in 2017 zou het nog 237 artsen bedragen.Erger is dat - ondanks het overschot aan geneeskundestudenten ten opzichte van het contingent - het mininum van afgestudeerde huisartsen niet wordt gehaald. Hoewel het tekort tussen 2010 en 2012 iets afnam, schatte de Planningcommissie twee jaar geleden dat Vlaanderen tussen 2004 en 2017 toch nog 406 huisartsen te weinig zal hebben voortgebracht.Naast huisartsen zijn er nog andere knelpuntspecialismen. Wat betreft de kinder- en jeugdpsychiaters valt het in Vlaanderen blijkbaar nog mee. Het cumulatieve tekort voor de periode 2004-2012 liep terug tot juist één.Het aantal artsen dat in acute geneeskunde specialiseert, bleef de laatste jaren telkens onder het minimum. In 2012 bedroeg het tekort al 12 in totaal. Aan de andere kant studeert er een overschot aan spoedartsen af. In 2012 was dat opgelopen tot 22.Het specialisme geriatrie trekt in het geheel geen artsen aan. Deze opleiding werd nog maar enige jaren geleden in leven geroepen. Er moeten jaarlijks minimum 12 geriaters worden opgeleid. Maar tussen 2010 en 2012 liep het gecumuleerde tekort al meteen op tot 33 eenheden.Franstalige plethoraIn Franstalig België ziet men een heel ander plaatje. Daar stevent men in tegenstelling tot Vlaanderen af op een licht overschot aan huisartsen: in 2017 zou dat opgelopen zijn tot 170. De Franstalige universiteiten leveren volgens de schatting van 2012 evenwel van jaar tot jaar een surplus van meer dan honderd artsen af. Tussen 2004 en 2017 zullen er meer dan duizend artsen te veel zijn afgestudeerd.Wat de andere knelpuntspecialismen dan huisartsgeneeskunde betreft, ziet men in Franstalig België een zelfde patroon als in Vlaanderen. Het tekort aan kinder- en jeugdpsychiaters is evenwel meer uitgesproken.