...

In de periode 2018 - 2019 werden 5.015 euthanasietoepassingen geregistreerd, 2.359 gevallen vonden plaats in 2018, in 2019 waren dat er 2.656. Tussen 2016 en 2018 bleef het aantal euthanasieregistraties "vrij stabiel". In 2019 was er daarentegen een toename van registraties van 12,6%. De overgrote meerderheid van de registratiedocumenten was in het Nederlands opgesteld, er waren iets meer vrouwelijke patiënten. Deze en andere vaststellingen blijken onder meer uit het recentste verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. De FCEE onderzoekt de registratiedocumenten inzake euthanasie die artsen invullen en doorsturen telkens zij een euthanasie hebben uitgevoerd.Steeds meer patiënten sterven thuisHet waren vooral patiënten in de 6de, 7de, en 8ste levensdecade die euthanasie vroegen (76%). De grootste groep waren patiënten tussen 80 en 89 jaar (28,8%). Het aantal euthanasies bij patiënten jonger dan 40 jaar bleef beperkt tot 1,5%. In 2019 werd er één registratiedocument betreffende euthanasie bij oordeelsbekwame minderjarige patiënten geregistreerd.In de meerderheid van de gevallen (84,2%) verwachtte de arts het overlijden binnen afzienbare termijn (terminale patiënt). In bijna de helft van de gevallen (45,3%) vond de euthanasie thuis plaats, een aantal dat met de jaren toeneemt, hoewel de Commissie een vertraging vaststelt in 2019. Ook het aantal euthanasies dat in woonzorgcentra wordt uitgevoerd, neemt toe. Na een daling in 2018, stelt de Commissie in 2019 een stijging vast van het aantal euthanasies uitgevoerd in ziekenhuizen (37,3%).Eén procent van de euthanasies werd uitgevoerd op basis van een voorafgaande wilsverklaring euthanasie en dit bij patiënten die onomkeerbaar niet meer bij bewustzijn waren.Kanker en polypathologieDe voornaamste categorie die aan de basis lag van de uitgevoerde euthanasies waren oncologische aandoeningen (62%). Het ging vooral om kankers van het spijsverteringsstelsel, het ademhalingsstelsel, borst en geslachtsorganen (vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen). In de registratiedocumenten wordt naast "het uitgesproken en hardnekkig fysieke lijden", ook vaak gesproken over ernstig psychisch lijden, schrijft de Commissie. "Herhaaldelijk werd gemeld dat conventionele palliatieve behandelingen niet in staat waren het lijden op een voor de betrokkene aanvaardbare manier onder controle te brengen. Eveneens frequent werd vermeld dat de patiënt euthanasie verkoos boven palliatieve sedatie."Na nieuwvormingen/kanker, was polypathologie (17,9%) de belangrijkste reden om euthanasie te vragen. Na een verdubbeling van het aantal patiënten dat in 2017 euthanasie kreeg omwille van polypathologie, stelt de Commissie vast dat dit cijfer eerder stabiel bleef in 2018 en 2019. In diezelfde paragraaf over polypathologie meldt de Commissie overigens dat "een gevoel van een voltooid leven, levensmoeheid of hoge leeftijd in afwezigheid van een ernstige en ongeneeslijke aandoening geen aanleiding [zijn] tot een euthanasieverzoek". Ook bij polypathologie moet het lijden een medische grondslag hebben, benadrukt ze. Psychiatrische en cognitieve stoornissen eerder zeldzaam"Ondanks een lichte stijging in 2018 van het aantal euthanasies uitgevoerd op basis van psychische en gedragsstoornissen blijven deze eerder zeldzaam", noteert de Commissie (2,1% van alle euthanasies). De voorbije twee jaar werd euthanasie uitgevoerd bij 57 psychiatrische patiënten, een gemiddelde van 28 patiënten per jaar. Het aantal wilsbekwame patiënten met cognitieve stoornissen zoals ziekte van Alzheimer verdubbelde in 2018 en 2019 (48) vergeleken met 2016-2017 (24).