...

De zorgsector kampt met een dubbel vergrijzingsprobleem. Vooral door de veroudering van de bevolking is er een toenemende vraag naar zorg, vooral in de ouderenzorg. Daarnaast zullen in de komende jaren heel wat verpleegkundigen en andere beroepskrachten in de sector met pensioen gaan. Zij moeten ook vervangen worden.In 2010 startte de Vlaamse overheid een campagne 'Een zorgjob ik ga ervoor'. En die heeft haar vruchten afgeworpen. De afgelopen tien jaar is het aantal afgestudeerde verpleegkundigen en zorgkundigen verdubbeld, zo maakte de Vlaams Zorgambassadeur, Lon Holtzer, zich in De Ochtend sterk.ExtrapolatieTer ondersteuning van de campagne voerde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin onder leiding van prof. dr. Jozef Pacolet een onderzoek uit dat de groei in aanbod en vraag van de afgelopen jaren in kaart brengt, en een extrapolatie maakt van de evolutie in de toekomst. Dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren is de kloof voorlopig wel gedicht, maar vooral vanaf 2020 dreigt de vraag weer sterker toe te nemen dan het aanbod. De kloof die zo dreigt te ontstaan, zou in de loop van de volgende decennia alleen maar toenemen.Er is dan ook werk aan de winkel voor het beleid, onderstreept de Vlaamse Zorgambassadeur in een mededeling. Nog meer jongeren zullen warm gemaakt moeten worden voor een beroep in de zorgsector. Maar dat alleen zal niet volstaan. Een geïntegreerd beleid moet de zorgorganisatie in de toekomst hertekenen.Er moet werk gemaakt worden van 'zij-instromers': mensen die eerst voor een ander beroep hebben gekozen maar de overstap maken naar een zorgberoep. Etnische minderheidsgroepen moeten worden gesensibiliseerd. De zorgbehoevenden in ons land zullen eveneens een steeds grotere diversiteit vertonen.Het personeelsbeleid in de zorgsector zal soepel moeten kunnen inspelen op de situatie. In de organisatie van de zorg zullen schotten moeten verdwijnen. In de ouderenzorg, vooral, moet ingezet worden op zelfzorg, informele zorg en niet-residentiële opvangmogelijkheiden.