...

Het wetsvoorstel dat onder andere Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) in januari indiende, houdt een aanvulling in op KB 78 van november 1967 op de uitoefening van de gezondheidsberoepen. De Antwerpse politica wijst er onder meer op dat de geneeskunde steeds complexer wordt en de uitkomst van een ingreep onder meer daardoor niet altijd even goed voorspelbaar. In het algemeen geldt trouwens dat patiënten sneller hun toevlucht nemen tot juridische stappen.'Geesten zijn rijp' Valerie Van Peel vindt die juridisering geen goede zaak. Het leidt er immers toe dat artsen niet langer complexe aandoeningen of patiënten met belangrijke co-morbiditeiten zullen willen behandelen. De indieners van het wetsvoorstel hopen dan ook dat verder de nadruk wordt gelegd op het informeren van de patiënt. Zo kan juridisering zoveel mogelijk voorkomen worden.N-VA wijst er trouwens op dat de overheid het Fonds voor Medische Ongevallen in het leven heeft geroepen om schadeclaims en langdurige juridische procedures zoveel mogelijk te vermijden. Zoals bekend komt het Fonds tussen als er geen aantoonbare fout van de zorgverlener is maar evengoed als er wel een fout gebeurde. In dat laatste geval kan de uitbetaalde schadevergoeding verhaald worden op de verzekeringsmaatschappij van de zorgverlener. Als artsen echter enkel deontologisch (artikel 34 van de Code Medische plichtenleer) maar niet wettelijk verplicht zijn een verzekeringspolis voor beroepsaansprakelijkheid af te sluiten, loopt het hier echter wel eens fout. Een arts zonder polis stelt zich uiteraard potentieel bloot aan zeer grote schadeclaims. En als het Fonds de kosten terugvordert bij een niet-verzekerde arts vangt het bot.Volgens het N-VA-wetsvoorstel zijn "de geesten rijp om ook voor artsen de verplichting tot het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering" in te voeren. Juridisch is KB 78 daarbij het meest geschikte vehikel. Bijzondere aandacht moet gaan "naar het minimum te waarborgen plafond, de uitgebreidheid in de tijd van de in overweging te nemen schade en de gedekte risico's."Zorgnet VlaanderenNaar aanleiding van het wetsvoorstel vroeg Muriel Gerkens (Ecolo), voorzitter van de Commissie volksgezondheid, leefmilieu en maatschappelijke vernieuwing onder meer de mening van Zorgnet Vlaanderen. In een brief aan Gerkens stelt de organisatie voorstander te zijn van een verzekeringsplicht voor artsen. Zorgnet is het volkomen eens met Van Peel dat KB 78 hiertoe het meest geschikte wettelijke kader vormt. De koepel van voorzieningen suggereert ook nog dat een verzekering afsluiten een vereiste moet zijn om het beroep te mogen uitoefenen. En ziekenhuisartsen zouden zich verplicht moeten verzekeren bij dezelfde verzekeringsmaatschappij als het ziekenhuis. Momenteel is het immers zo dat patiënten die schade oplopen onaanvaardbaar lang wachten op een schadevergoeding. De reden daarvoor is het vaststellen van de aansprakelijkheid. Dat duurt lang. Was het de fout van de arts? Van het ziekenhuis? Van het personeel? En dus stelt Zorgnet dat veel tijd gewonnen wordt indien de arts voor zijn ziekenhuisactiviteiten verplicht wordt zich bij dezelfde maatschappij te verzekeren als het ziekenhuis. Tot slot meent de organisatie dat de wettelijke verzekeringsplicht best tot alle zelfstandige zorgverstrekkers (tandartsen, kinesitherapeuten,...) wordt uitgebreid.