...

Vanaf 1 januari 2020 kan een arts tijdens een consultatie normaal gezien dus alleen nog geneesmiddelen voorschrijven met Recip-e (in de regel is dat vanuit zijn softwarepakket).Het gaat hier om voorschriften voor alle patiënten buiten het ziekenhuis.De datum waarop het elektronisch voorschrijven verplicht zou worden, werd al enkele keren aangekondigd en weer uitgesteld. Dat het nu begin 2020 wordt, is eigenlijk logisch. Pas dan wordt het ook voor de oudere huisarten verplicht het medisch dossier elektronisch bij te houden.Het KB bepaalt daarnaast in welke situaties het elektronisch voorschrift niet verplicht is. Dat is tijdens huisbezoeken en in geval van overmacht. Dan kan de arts nog een voorschrift op papier maken.Het KB bepaalt ten slotte dat vanaf 1 januari 2020 de medische software voor het voorschrift verplicht gebruik moet maken van de Source Authentique des Médicaments of SAM. SAM is de databank van de overheid over beschikbare medicatie.Het gebruik van dezelfde bron moet fouten bij de uitwisseling van de medicatiegegevens tussen de softwarepakketten tot een minimum beperken.