...

De bepalingen inzake de Toezichtscommissie worden toegevoegd aan de Kwaliteitswet - voluit: de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.De aanvulling regelt de samenstelling en de werking van de Toezichtscommissie - voluit: de Federale Commissie voor toezicht op de praktijksvoering in de gezondheidszorg.Er komt een Nederlandstalige en een Franstalige mulltidisciplinair Kamer - met de mogelijkheid per KB extra Kamers op te richten. De Toezichtscommissie waakt over de fysieke en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars en over de naleving van de Kwaliteitswet. Ze treedt op in omstandigheden waarin de voortgezette praktijkvoering door een gezondheidszorgbeoefenaar een bedreiging wordt voor de volksgezondheid, en bij onwettige uitvoering van gezondheidszorgberoepen - "voor zover deze zware gevolgen voor de patiënten doet vrezen", aldus de mededeling van de Ministerraad. De Toezichtscommissie moet ook de naleving van de rechten van de patiënt bewaken, maar hierover zou dan eerst nog een nieuw KB moeten verschijnen.De mededeling onderstreept nog dat "de procedure wordt vereenvoudigd" en mogelijkheden om overtredingen de bestraffen worden verfijnd. De rol van de inspecteurs wordt nog concreet ingevuld.OftalmologenDaarnaast stuurt deze ontwerptekst de bepalingen over locoregionale anesthesie in de Kwaliteitswet bij. Oftalmologen kunnen voor routine-ingrepen zelf deze anesthesie toepassen - naar analogie met wat ook tandartsen doen.Maar de oftalmologen moeten daarbij wel in een op papier uitgeschreven procedure vastleggen welke procedure ze zullen volgen als zich daarbij problemen voordoen.Het voorontwerp kreeg al een principiële goedkeuring van de regering maar moet nu eerst nog de Raad van State passeren voor advies, waarna minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (Vooruit) de definitieve goedkeuring van zijn collega-ministers moet krijgen voor zijn ontwerp.