...

De wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering bevat een aantal al eerder aangekondigde elementen: het portfolio voor zorgverleners, de risico-inschatting wanneer men een patiënt in behandeling neemt, risicovolle praktijken, een toezichtscommissie,... Heel wat zaken zullen latere uitvoerings-KB's verder moeten invullen.De wet, wanneer ze aangenomen wordt, wordt pas van kracht op 1 juli 2021. Uitzondering daarop zijn de bepalingen over de 'permanentie' van de huisartsen - lees de organisatie van de huisartsenwachtdienst en de -wachtposten. In verdere uitvoeringsbesluiten zal de regering ook vastleggen wanneer die ingaan.Uitgangspunt van de wet is dat kwaliteisvolle zorg een patiëntenrecht is, en afdwingbaar. Kwaliteit mag niet afhankelijk zijn van het soort praktijk: de zorgverlener moet thuis of in een privékliniek dezelfde kwaliteit bieden als hij in een ziekenhuis zou doen. De wet legt 14 kwaliteisvereisten vast.Therapeutische vrijheidDe arts geniet van diagnostische en therapeutische vrijheid, wat wil zeggen dat hij zich laat leiden door de relevante wetenschappelijke gegevens, gekoppeld aan zijn eigen expertise, en rekening houdend met de voorkeuren van de patiënt. De substitutie van medicatie blijft zoals ze is opgenomen in de wet op de uitvoering van gezondheidsberoepen (WUG of 'KB78'). "Geen enkele overeenkomst kan deze therapeutische vrijheid inperken", luidt het in de toelichting van de beleidscel.Bekwaamheid en visumDe gezondheidszorgbeoefenaar moet beschikken over aantoonbare bekwaamheid om de nodige zorg te kunnen verstrekken. Er geldt een verwijsplicht: als hij die bekwaamheid niet heeft, moet hij zijn patiënt of cliënt doorverwijzen naar iemand die dat wel heeft. Een visum blijft verplicht maar daarnaast moet de arts ook een portfolio bijhouden.Op haar website licht de minister van volksgezondheid en sociale zaken het principe toe: "Zo'n portfolio moet zorgverleners ook meer flexibiliteit bieden. Specialismen en subspecialismen in de zorg vloeien in elkaar over, maar de rigide regelgeving plaatst zorgtaken nog te veel in aparte vakjes. Dat maakte het soms lastig voor zorgverleners om interdisciplinair samen te werken en taken logisch onder elkaar te verdelen." Risicoinschatting ('karakterisatie')Een zorgverstrekker moet, "indien pertinent", de risico's bij zijn patiënt inschatten. Een specialist moet bijvoorbeeld beslissen of hij een patiënt wel buiten het ziekenhuis kan behandelen, dan wel of het beter is dat toch in het ziekenhuis te doen. De wet bepaalt wanneer een behandeling zeker in het ziekenhuis moet plaatsvinden:Een KB kan deze criteria nog verder uitbreiden.OmkaderingDe gezondheidszorgbeoefenaar moet de nodige omkadering verzekeren. Uitvoeringsbesluiten moeten/kunnen die omkadering verder omschrijven.Anesthesie Bij sedatie ("anxiolyse"), lokale, locoregionale of algemene anesthesie wordt het protocol gevolgd. Een anesthesist bevindt zich in de nabijheid, en blijft tijdens de ingreep bij de patiënt (uit de samenvatting is niet duidelijk hoe algemeen dit laatste precies geldt). De zorgverstrekker maakt afspraken met het ziekenhuis zodat bij complicaties de patiënt onmiddellijk opgenomen kan worden. Garanties voor de kwaliteit en veiligheid zijn: Structuur en organisatieDe regering legt regels vast over de structuur en organisatie van praktijken, en van samenwerkingsverbanden.Het voorschriftNaast het geneesmiddelenvoorschrift of een 'verwijsvoorschrift' (doorverwijzing van de patiënt naar een andere arts/gezondheidszorgbeoefenaar) roept de wet ook het 'groepsvoorschrift' in leven: doorverwijzing naar een samenwerkingsverband of iemand die het samenwerkingsverband coördineert.PraktijkinformatieDit onderdeel van de kwaliteitswet is al opgenomen in de wet 'diverse bepalingen inzake gezondheid", die momenteel in het Parlement voorligt. Een verzachte regeling moet snel worden uitgewerkt voor de tandartsen na een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het reclameverbod op mondverzorging.De informatie die de zorgverstrekker over zijn praktijk publiek maakt, moet waarheidsgetrouw, relevant, objectief en verifieerbaar. Ze moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.Het ronselen van patiënten of cliënten is niet toegelaten, en de informatie mag ook niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen.KwaliteitscontroleVoor risicovolle verstrekkingen moeten uitvoeringsbesluiten de kwaliteitscontrole regelen.ToezichtscommissieEen commissie houdt toezicht op de fysieke en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaar en op de naleving van deze wet. Er komen Nederlandstalige en Franstalige kamers voor de verschillende gezondheidszorgberoepenWanneer een zorgverlener de kwaliteitsvereisten niet naleeft, stelt de commissie een remediëringsplan op. Bij herhaaldelijke schending van de vereisten, of bij het schenden van belangrijke kwaliteitsvereisten betreffende de omkadering, de continuïteit of permanentie kan de commissie het visum schorsen of intrekken.