...

Het is de klassieke syndicaten Bvas en Kartel/ASGB al jaren een doorn in het oog dat ook AADM, aanleunend bij Domus Medica, mag participeren aan de artsenverkiezingen. In het oorspronkelijke Koninklijk Besluit uit 1997 staat immers dat enkel vakbonden die de belangen van huisartsen en specialisten verdedigen en die in minstens twee gewesten aanwezig zijn, mogen deelnemen. Aan die voorwaarden voldoet AADM niet, vindt het Kartel. Dat maakt de vakbond nu nog eens goed duidelijk in een brief annex historisch overzicht gericht aan Jo De Cock, voorzitter van de nationale commissie. Ondanks het KB uit 1997 werd AADM in 2014 toch toegelaten tot de syndicale stembusslag. "Tot onze grote verbazing", aldus Kartel-voorzitter Thomas Gevaert. "Want AADM is een monodisciplinair, eentalig syndicaat en dat was natuurlijk niet wat de wetgever bedoelde. Als dit kan", zo argumenteert het Kartel, "dan mogen ook grote disciplines - radiologen, internisten, anesthesisten... - elk hun eigen vertegenwoordiging opeisen. We wensen het overleg in de toekomst dan veel succes toe." De criteria werden in 2018 aangescherpt. Voortaan moest een syndicaat om representatief te zijn vanaf de verkiezingen van 2022 minstens 5% huisartsen of specialisten tellen en dient men 10% anderstalige leden te hebben. AADM maakte zich toen sterk daaraan op vier jaar te kunnen voldoen. Dokter Gevaert stelt het tegendeel vast: "Nog nergens, in geen enkele vergadering, hebben wij een specialist of een Franstalige huisarts van AADM mogen ontmoeten." Uiteindelijk verdaagde de overheid de stembusslag wegens de pandemie naar 2023. Voortaan hebben de syndicale verkiezingen ook niet langer om de vier maar om de vijf jaar plaats. En de nieuwe representativiteitsregels gelden pas vanaf 2026. Omdat, volgens het document hierover, "één van de representatieve artsenverenigingen ernaar streefde om aan de voorwaarden te voldoen. De gezondheidscrisis doorkruiste echter haar werkzaamheden. De noodzakelijke contacten konden niet worden gelegd." Thomas Gevaert vindt dat totaal ongeloofwaardig: "Aan elke vergadering over de pandemie namen ook huisartsen van het Kartel en de Bvas deel. Er is geen enkele reden waarom dat voor AADM een zwaardere belasting was dan voor de anderen. AADM krijgt gewoon meer tijd om aan de criteria te voldoen. Maar men had lang voor de pandemie al tijd om orde op zaken te stellen." Kers op de taart was voor Thomas Gevaert de medicomut van 23 oktober jongstleden. "De al jaren afgesproken criteria werden opnieuw in vraag gesteld door AADM, de CM en Solidaris. Met wiens voeten speelt men hier eigenlijk?" De Bvas zegt in deze materie het Kartel-standpunt onverkort te delen.