...

De professoren Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche presenteerde maandagavond jl. het eindrapport over de New Deal op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Aan dat rapport is hard en snel doorgewerkt.Volgens Roel Van Giel van AADM is het een mooi werkstuk. Een document dat genuanceerd de resultaten weergeeft van de discussie in de centrale reflectiegroep,, de focusgroepen die met huisartsen werden georganiseerd en van de on-linebevraging. Landen op het eind van het jaar"Daarnaast geeft het rapport de richting aan waarin nu kan worden voortgewerkt om een nieuwe financierings- en organisatievorm voor de huisarts juridisch en budgettair vorm te geven. Het zal dan vrij zijn aan huisartsen om als ze er ervoor kiezen, in het nieuwe systeem in te stappen.""Het overleg in de Reflectiegroep was erg open. Naast de syndicaten namen onder meer ook de huisartsenkringen, de wetenschappelijke huisartsenverenigingen, de jonge artsen en artsen in opleiding eraan deel.""Aan de Nationale Commissie om de discussiepunten verder uit te klaren, en de berekeningen te maken." Daarvoor komt er een werkgroep van de Nationale Commissie. Maar daarin zitten, zo vertelt dokter Van Giel, ook leden van de Reflectiegroep (die niet tevens lid zijn van de NCAZ), onder meer de beide voorzitters. "Ik hoop dat in deze "klankbordgroep" ook een jonge artsen en artsen in opleiding een plaats krijgen. Ze hebben in de Reflectiegroep heel hard meegewerkt.Hij spreekt zijn hoop uit dat nu in hetzelfde tempo en met hetzelfde optimisme als waarmee het rapport tot stand kwam, wordt voortgewerkt om eind van dit jaar met het voorstel te landen.RegelluwteDe New Deal is geen mirakeloplossing, weet Van Giel. Het is slechts een onderdeel van de maatregelen die nodig zijn om voor de uiteenlopende problemen van de huisartsgeneeskunde een oplossing te vinden.De eerste jaren zal nog bijsturing nodig zijn, weet Van Giel. "Ik hoop dat er in deze periode een regelluwte wordt gehandhaafd - zo een systeem kan moeilijk van bij aanvang volledig perfect lopen." Het rapport pleit voor een wetenschappelijke evaluatie. Een gebruikersgroep zou het verder kunnen begeleiden.De artsen die voor de nieuwe financieringswijze kiezen, zullen met de nieuwe mogelijkheden die dat biedt hun praktijkorganisatie opnieuw vorm gaan geven. "Net zoals we dat doen voor de praktijken die werken met de prestatiegeneeskunde of in het forfaitaire systeem zullen we hen helpen om oplossingen voor knelpunten te bedenken."Open en vrije keuze"Het zullen misschien vooral soloartsen zijn, of artsen uit de forfaitaire geneeskunde die met deze New Deal van start willen gaan", aldus Van Giel. Hij benadrukt dat de zogenaamde derde weg zeker ook toegankelijk is voor soloartsen. "Ze zullen dan misschien wel met drie praktijken een netwerk moeten vormen om samen een praktijkverpleegkundige aan te werven. De precieze voorwaarden waaronder daar financiering voor is moet nog worden uitgewerkt. Dat soort dingen moet de toekomst uitwijzen."Hij benadrukt dat het nieuwe systeem voor iedereen open staat. Dat het vooral gericht is op jongere artsen, wil hij niet gezegd hebben. "We zullen zien wie voor het systeem kiest. Belangrijk is dat goede informatie wordt gegeven, niet alleen over het financieringsmodel maar ook over de nieuwe mogelijkheden die het biedt."Dat de New Deal niet toegankelijk is voor artsen die niet zijn toegetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen, betwist hij. "In het rapport staan een aantal discussiepunten opgesomd - kwesties waarover er geen eensgezindheid was. Of artsen geconventioneerd moet zijn, was één van de punten die eventueel moeten uitgeklaard worden." Maar het is niet zo dat niet-geconventioneerden al bij voorbaat uitgesloten zijn, benadrukt hij.