...

Het precieze getal is 1.505 stageplaatsen - maar aangezien de instroom voor de verschillende specialismen berust op projecties en het aantal stageplaatsen kan variëren, moet je meer kijken naar de grootteorde van het probleem. Zo stellen de auteurs van een nota over de dubbele cohorte die onlangs op de website van FOD Volksgezondheid werd geplaatst.Ook gaat dit getal ervan uit dat de opleidingsplaatsen voor de verschillende specialismen in de verschillende gemeenschappen communicerende vaten zijn. In Franstalig België verwacht men bijvoorbeeld in 2018 een tekort van 76 opleidingsplaatsen in de huisartsgeneeskunde - in Vlaanderen zou er een overschot zijn van 149 plaatsen. De premisse van de Cel Planningscommissie is dat 76 Franstalige artsen haio's worden in Vlaanderen.In Franstalig België is het tekort aan opleidingsplaatsen veel groter dan in Vlaanderen: 1.061 versus 444. De nota gaat uit van de reële instroom van artsen in de beroepsopleiding - niet van vooropgestelde quota.Ook gaat de nota ervan uit dat een arts die eigenlijk het liefst zou specialiseren als kinderarts maar radiotherapie gaat doen, omdat er opleidingsplaatsen voor kinderartsen tekort zijn maar er voor radiotherapie nog een overschot is. Als basisartsen vasthouden aan hun voorkeurspecialisme, lopen de tekorten hoger op. De Cel Planningscommissie schat het tekort dan op 751 plaatsen in 2018 in Vlaanderen, en op 1.214 plaatsen in de Franse Gemeenschap. In 2018 verwacht de Planningscommissie dat er voor 18 van de 29 specialismen een tekort aan opleidingsplaatsen zal zijn. Als je Vlaanderen apart bekijkt, gaat het om 19 specialismen.De top vijf van de specialismen met de grootste tekorten in Vlaanderen is: stomatologen (41), plastisch chirurgen (27), urgentieartsen samen met acute geneeskunde (141), urologen (41) en neurochirurgen (63) (de plaats in de top is bepaald door het percentage van het tekort op het totale aantal belangstellenden, maar tussen haakjes geven we het tekort in absolute aantallen).De tekorten zijn sterk afhankelijk van het aantal geïnteresseerde artsen. Zo is er in heel België een tekort van 206 opleidingsplaatsen voor kinderartsen (in Vlaanderen 47 plaatsen). Maar de nota stipt wel aan dat er een overschot van kinderartsen verwacht mag worden.Ook in 2017 zal er al een tekort aan opleidingsplaatsen voelbaar zijn in een negental specialismen.Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen is gebaseerd op de stand van zaken op 1 juni 2016. Tegenover 1 juni 2015 was er een toename van het aantal stageplaatsen van 9%. De Planningscommissie telde al het aantal beschikbare plaatsen in november 2016, en stelde dat er ook in die zes maanden een toename was met 4,5%. Toch blijft er nog een bijkomende inspanning nodig, waarschuwt de nota. Al is het daarbij aanbevolen ook te kijken naar de behoeften in de bevolking.De nota Kwantitatieve voorspelling van het effect van de dubbele cohorte (...) - update december 2016 vindt u in het labyrint van www.health.belgium.be - gouden tip: zoek onder overlegorganen.