...

De hoge cijfers zijn een draak met vele koppen, legt dokter Dirk Wynsberghe, raadgevend arts bij het Provinciaal Medisch Centrum (PMC) West-Vlaanderen, uit. "We hebben meer informatie nodig om de oorzaken van het absenteïsme te begrijpen. Vraag is ook of er politie-specifieke elementen zijn zoals agressie, de 24/24-aanwezigheid op het terrein, de impact van terreurniveau 3... We dienen na te gaan wat de implicaties zijn voor het bioritme en het sociale leven van de agenten."Dokter Wynsberghe wijst ook op de arbeidsorganisatie bij de politie als oorzaak van absenteïsme. "Wat is de impact van de leidinggevenden? Een betere omkadering kan de drempel om zich ziek te melden, verlagen. Tegelijk is het ook mogelijk de drempel tot werkhervatting te verlagen. Neem het voorbeeld van een politieagent met een gebroken been. Hij blijft maanden thuis en ondertussen verandert er veel op zijn dienst. Een leidinggevende moet contact blijven houden en de veranderingen tijdens zijn afwezigheid uitleggen. Anders verhoogt de drempel voor werkhervatting nog." Uitgangspunt is dat een goed HR-beleid het absenteïsme kan terugdringen.Dirk Wynsberghe: "Ook hebben we een duidelijke definitie nodig van wat absenteïsme is. Een literatuurstudie over de situatie in België en het buitenland is nu ongeveer afgerond. Daarnaast willen we een doorgedreven analyse doen van de twee beschikbare databanken. Enerzijds is dat de databank met uren, prestaties, lonen... van politie-agenten. Anderzijds de medische databank die onder meer de afwezigheidsattesten registreert."Frustraties zijn er bij dokter Wyns berghe over het politiestatuut. "Elke politie man heeft recht op 30 (overdraagbare) ziektedagen per voltijds gewerkt jaar. Zijn wedde loopt door en ook als hij halftijds werkt, wordt hij voltijds betaald. Wel valt hij na zes maanden terug op 60% van zijn wedde. Dan evalueren we zijn disponibiliteit en geschiktheid. Pas daarna volgt een werkhervatting." Wynsberghe wil in de toekomst vroeger in de tijd evalueren. Dat vergemakkelijkt de zoektocht naar een beter aangepaste job.Dat alleen zal het absenteïsme niet oplossen. "Wat bijvoorbeeld als de bruggen tussen mensen van dezelfde dienst opgeblazen zijn? Binnen de reglementering moet dan een 'statutaire oplossing' gezocht worden. Dat kan door mensen te verplaatsen buiten hun oorspronkelijke politiezone. Dat is wel niet gemakkelijk. Er zijn 189 lokale politiezones, allemaal werkgevers. Bij een mutatie is het alsof een agent naar een ander bedrijf gaat", aldus Wynsberghe.De medische dienst van de politie telt acht PMC's. Dat is er een per provincie, behalve in Luxemburg, Leuven en Wavre. De PMC's voor Brussel en voor Vlaams- en Waals-Brabant bevinden zich in Brussel hoofdstad. Hiërarchisch boven de PMC-structuur staat een medische directie. Die is belast met coördinatie en speelt ook een rol in bijscholing, rampoefeningen en terreurbestrijding. "In de toekomst", zegt Wyns berghe, "zou de directie een meer regulerende en evaluerende rol krijgen en ervoor moeten zorgen dat politiemensen overal in België gelijke kansen op re-integratie krijgen."Een PMC bestaat in theorie uit twee raadgevende artsen, één verpleegkundige en drie ambulanciers. In de praktijk zijn de functies vrijwel nergens ingevuld. Wynsberghe: "Antwerpen, het grootste politiecorps van het land, beschikt momenteel bijvoorbeeld slechts over één deeltijdse raadgevende arts en een verpleegkundige."De PMC-artsen doen vooral controlegeneeskunde, ze houden toezicht op het absenteïsme en evalueren of politiemensen geschikt zijn om deeltijds of voltijds te werken. Curatieve geneeskunde doen ze niet, wel geven ze nog EHBO-cursussen en leveren bijstand op het terrein. Bijvoorbeeld bij manifestaties en voetbalwedstrijden.In de toekomst, licht dokter Wynsberghe toe, is het de bedoeling te komen tot meer multidisciplinaire medische equipes met artsen en psychologen/sociaal assistenten. "Een betere re-integratie voor wie vaak kort of langdurig afwezig is, vergt op het niveau van de lokale politie zone overleg tussen de raadgevende arts, de arbeidsgeneesheer, de sociaal assistent en de leidinggevende", zegt hij.Om de medische dienst van de politie draaiende te houden, worden er de volgende jaren een tiental artsen aangeworven. "Er zijn handen tekort", dixit Wynsberghe. "De jaren daarna plannen we nog een tiental extra aanwervingen. In totaal gaat het over 25 à 30 bijkomende artsen."Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) moet de komende jaren dan wel investeren in een aanlokkelijke verloning voor de artsen van de medische dienst. Wynsberghe: "Tegen begin 2018 is een nulmeting gepland. Daarvan zijn de eerste resultaten voorzien voor de zomer van volgend jaar. Dan kent de minister het hele plaatje, weet wat het kost en/of hij voldoende kan investeren."