...

De nota over de vzw was afkomstig van de werkgroep 'Burn-out' van de medicomut, die al viermaal vergaderde onder het voorzitterschap van dokter Lemye. De vzw 'Burn-out bij artsen' zou een aanpak uitwerken op verschillende niveaus.Van opleiding tot werkvloerEen eerste niveau is de opleiding. Er moet aandacht komen voor de problematiek in de basisopleiding én in de beroepsopleiding. Dat kan onder meer door lessen in te lassen over 'time management' en conflictbeheer. Ook in de navorming moet burn-out aan bod komen.Een tweede niveau is de werkvloer, waar er hulpmiddelen beschikbaar moeten zijn en waar er screening moet plaatsvinden. Verder is ook het scheppen van de juiste arbeidsvoorwaarden een belangrijke opgave.Artsen met burn-out moeten niet blijven doorwerken, maar ze moeten wel een gewaarborgd inkomen kunnen genieten. Er is een professionele coaching vereist voor deze artsen.Een concreet voorstel om artsen met burn-out tijdelijk op non-actief te stellen maar wel een inkomen te verzekeren, is er nog niet - maar de werkgroep 'Burn-out' zou dat tegen eind 2014 uitwerken. Men denkt aan een privéproject.Een opleiding van referentie-artsen is ook noodzakelijk, en er moet een gratis oproepnummer komen, waar men terecht kan met problemen en in contact kan treden met die referentie-artsen.CoördinatieDe vzw zou optreden als een koepelorganisatie die de verschillende betrokken partners verenigt. Ze zou twee projectcoördinatoren tewerkstellen, een voor elke taalgroep. Die kunnen onder meer de epidemiologische follow-up verzekeren, met het verzamelen van het nodige statistische materiaal.De vzw 'Burn-out bij artsen' zou wel al volgend jaar actief moeten zijn, en een budget moeten krijgen van één miljoen euro - waarvan hooguit 20% voor de eigen werkingskosten.Het voorstel kreeg nog geen groen licht. Marc Moens van de Bvas zegt dat hij gepleit heeft voor een aanpak van het fenomeen, zowel bij huisartsen als specialisten. "Burn-out leidt tot depressie", vertelde hij, "en depressie brengt een risico mee van suïcide." Hij verwees naar suïcides in zijn eigen kennissenkring, en ook naar een recent dramatisch geval waarover enkele weken geleden ook Artsenkrant berichtte.Het voorstel van de oprichting van een vzw staat ook op de agenda van de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP).